NIE Αριθμός Blog

Πληροφορίες για κατόχους διαβατηρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο που μετακινούνται στην Ισπανία μετά την 1η Ιανουαρίου 2021

Παρακάτω είναι η τρέχουσα κατανόηση των νέων κανόνων από MYNIE στις 30 Δεκεμβρίου 2020. Εάν ακούσουμε τυχόν αλλαγές σε αυτό, θα ενημερώσουμε αυτήν τη σελίδα.

Από τα μεσάνυχτα της ευρωπαϊκής ώρας αυτήν την Πέμπτη (31 Δεκεμβρίου) το απόγευμα, οι κάτοχοι διαβατηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου γίνονται πολίτες τρίτων χωρών, όσον αφορά τη δυνατότητα μετακίνησης στην Ισπανία.

Ακολουθούν οι πλήρεις προϋποθέσεις για να λάβετε άδεια διαμονής στην Ισπανία μετά από αυτήν την ημερομηνία. Το κόστος της βίζας για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι επί του παρόντος 516 £ λίρες Αγγλίας. 

Σημείωση… Αυτή η άδεια διαμονής, εάν χορηγηθεί, ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ.

Οι Βρετανοί πολίτες και το μέλος της οικογένειάς τους χρειάζονται θεώρηση για ταξίδι που πραγματοποιείται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για σκοπούς διαμονής, σπουδές για περίοδο μεγαλύτερη των 90 ημερών, εργασία, επαγγελματικές, καλλιτεχνικές ή θρησκευτικές δραστηριότητες.

VISA ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Αυτή η θεώρηση μπορεί να ζητηθεί από υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να διαμείνουν στην Ισπανία χωρίς να ασχοληθούν με οποιαδήποτε εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Δεν ισχύει για πολίτες της ΕΕ ή για υπηκόους χωρών στις οποίες εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ, επειδή είναι δικαιούχοι των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής.

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΗΒ

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτετε έγκυρη άδεια διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο και να υποβάλλετε αίτηση για θεώρηση πριν μετακομίσετε στην Ισπανία.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει να ζητήσουν το ραντεβού τους μέσω της ακόλουθης διαδικασίας: Αποστολή email στην ακόλουθη διεύθυνση:cog.londres.residencia@maec.es

Στο ΘΕΜΑ πρέπει να προσδιορίσουν τον τύπο θεώρησης διαμονής για τον οποίο επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση.

Το ΚΕΙΜΕΝΟ του μηνύματος πρέπει να αναφέρει:

- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του αιτούντος (πλήρες όνομα, εθνικότητα, αριθμός διαβατηρίου και αριθμός τηλεφώνου)

- ΤΥΠΟΣ VISA ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ για την οποία θέλετε να υποβάλετε αίτηση.

- ΛΟΓΟΙ για το αίτημα.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για το ραντεβού στο Γενικό Προξενείο (μόνο ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ κάθε εβδομάδας, μεταξύ 09:30 και 12:00). Η τελική ημερομηνία και ώρα του ραντεβού θα επιβεβαιωθεί μέσω email.

Οι υποψήφιοι που δεν προτίθενται να παραστούν στο ραντεβού τους παρακαλούνται να ενημερώσουν το Προξενείο το συντομότερο δυνατό.

Κανένας αιτών δεν θα γίνει δεκτός χωρίς προηγούμενο ραντεβού, κάθε ραντεβού είναι μόνο για ένα άτομο, επομένως, τα μέλη της οικογένειας που συνοδεύουν τον αιτούντα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για θεώρηση πρέπει να κλείσουν ένα πρόσθετο ραντεβού.

Το Γενικό Προξενείο δεν θα δεχτεί ραντεβού που δεν έχουν ζητηθεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.

Η θεώρηση ζητείται προσωπικά, η αίτηση θα γίνει αποδεκτή μόνο μέσω εκπροσώπου με συμβολαιογραφική εξουσιοδότηση, όταν υπάρχει βάσιμος λόγος ή, στην περίπτωση ανηλίκων, μέσω των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.

Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ο αιτών πρέπει να συλλέξει προσωπικά τη βίζα του εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα γίνει κατανοητό ότι έχουν παραιτηθεί από τη χορηγούμενη θεώρηση και ότι η διαδικασία θα κλείσει.

Το προξενικό γραφείο, βάσει τεκμηριωμένου λόγου και εκτός από τα απαιτούμενα έγγραφα, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετη τεκμηρίωση ή την προσωπική εμφάνιση του αιτούντος χωρίς αυτό να συνεπάγεται την έγκριση της θεώρησης. Όλα τα επίσημα έγγραφα (πιστοποιητικό γέννησης / θάνατος , πιστοποιητικό γάμου / διαζύγιο, ποινικό μητρώο) πρέπει να νομιμοποιηθεί μέσω των προξενικών αντιπροσωπειών της χώρας έκδοσης ή, στην περίπτωση των υπογραφόντων χωρών της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, να κρατήσει τον Απόστολο της Χάγης, εκτός από επίσημα έγγραφα που εκδίδει ένα μέλος Κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν θα απαιτεί νομιμοποίηση.

Εάν η αίτησή σας απορριφθεί, δεν θα σας επιστραφεί το τέλος που καταβάλατε κατά τη στιγμή της αίτησής σας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η μη επικερδής θεώρηση διαμονής μπορεί να εφαρμοστεί έως και 90 ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία εισόδου στην Ισπανία.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κατά την υποβολή αίτησης για θεώρηση, πρέπει να υποβάλετε μια φωτοτυπία όλων των πρωτότυπων εγγράφων που θέλετε να σας επιστραφούν στο τέλος της διαδικασίας. Αυτό το προξενείο δεν δημιουργεί φωτοτυπίες.

1. Συμπληρωμένο έντυπο θεώρησης, με ημερομηνία και υπογραφή. Μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν ΕΔΏ 

2. Πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου με λευκό φόντο. Πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τις φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο ICAO. Αυτό το Προξενείο δεν δέχεται ψηφιακό ρετουσάρισμα σε φωτογραφίες ταυτότητας.

3. Έγκυρο διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωρισμένο ως έγκυρο στην Ισπανία. Πρέπει να έχει ελάχιστη ισχύ ενός έτους και τουλάχιστον δύο κενές σελίδες. Φωτοτυπία όλων των σελίδων διαβατηρίου.

4. Ισχύουσα άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο και φωτοτυπία. Οι αιτήσεις θεώρησης που υποβάλλονται από μη κατοίκους που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο με βίζα διαμονής C-Visit δεν θα γίνονται δεκτές

5. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (μόνο στην περίπτωση ατόμων άνω των 18 ετών, ποινική ηλικία στην Ισπανία) που εκδίδεται από τη χώρα ή τις χώρες όπου ο αιτών έχει διαμείνει εντός των πέντε ετών που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης θεώρησης. Δεν μπορεί να είναι παλαιότερη των 3 μηνών, εκτός εάν το ίδιο το πιστοποιητικό καθορίζει μεγαλύτερη διάρκεια.

Αυτά τα πιστοποιητικά πρέπει να νομιμοποιούνται μέσω των προξενικών αντιπροσωπειών της χώρας έκδοσης ή, στην περίπτωση των υπογραφόντων χωρών της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, να κατέχουν το Apostille της Χάγης, εκτός από επίσημα έγγραφα που εκδίδονται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν χρειάζεται να νομιμοποιηθεί. Απαιτείται επίσης ορκισμένη μετάφραση στα ισπανικά.

6. Δημόσια ή ιδιωτική ασφάλιση υγείας που έχει συνάψει ασφαλιστική εταιρεία εξουσιοδοτημένη να λειτουργεί στην Ισπανία.

7. Ιατρικά πιστοποιητικά. Εκδίδεται το αργότερο 3 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, πρέπει να διατυπώνεται με τους ακόλουθους όρους ή παρόμοια: Εάν το ιατρικό πιστοποιητικό εκδίδεται στο Ηνωμένο Βασίλειο: «Αυτό το υγειονομικό πιστοποιητικό αναφέρει ότι ο κ. / Κ. (…) Δεν πάσχει από καμία από τις ασθένειες που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας του 2005 »

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνοδεύονταιnieδ με μια ορκισμένη μετάφραση στα Ισπανικά.

Εάν το ιατρικό πιστοποιητικό εκδίδεται στην Ισπανία: «Este certificado médico acredita que el Sr./Sra. (…) Δεν υπάρχει padece ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones para la salud pública graves, de confididad con lo dispuesto en el reglamento sanitario internacional de 2005 »

Το Προξενείο δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με ιατρικά κέντρα που εκδίδουν αυτό το πιστοποιητικό. Ο αιτών μπορεί να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ιατρικό κέντρο δεόντως διαπιστευμένο στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου ή την Ισπανία. Τα ιατρικά πιστοποιητικά που εκδίδονται σε χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ισπανίας δεν θα γίνονται δεκτά.

8. Χρηματοδοτικά μέσα που απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και, κατά περίπτωση, των δαπανών των μελών της οικογένειάς τους, για ένα έτος, σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσά: - Για την υποστήριξη του κύριου αιτούντος, μηνιαίο, 400% του IPREM Público de Renta de Efectos Múltiples), το οποίο ανέρχεται το 2020 σε 537,84 €, δηλαδή 2.151,36 € ή το νόμιμο αντίστοιχο σε ξένο νόμισμα.

- Για την υποστήριξη καθένα από τα μέλη της οικογένειας που είναι υπεύθυνα, μηνιαίως, το 100% του IPREM, το οποίο το 2020 ανέρχεται σε 537,84 € ή το νόμιμο αντίστοιχο σε ξένο νόμισμα.

Η διαθεσιμότητα επαρκών οικονομικών μέσων θα αποδεικνύεται με την υποβολή πρωτότυπων και σφραγισμένων εγγράφων που επιβεβαιώνουν την αντίληψη ενός περιοδικού και επαρκούς εισοδήματος ή την κατοχή ενός κτήματος που εγγυάται την αντίληψη αυτού του εισοδήματος.

Εάν τα οικονομικά μέσα προέρχονται από μετοχές ή συμμετοχές σε ισπανικές εταιρείεςnies, μικτή ή ξένη εταιρείαnies, με έδρα την Ισπανία, οι αιτούντες θα αποδείξουν, με πιστοποίησή τους, ότι δεν ασκούν καμία εργασιακή δραστηριότητα σε τέτοιες εταιρείεςnieκαι θα υποβάλει ένορκη δήλωση για το σκοπό αυτό.

9. Συμπληρώστε το έντυπο αυτοαξιολόγησης του τέλους «Autorización inicial de residencia temporal» 790-052, το οποίο θα πληρωθεί στο Προξενείο την ημέρα της αποδοχής της αίτησής σας.

10. Συμπληρώστε τη φόρμα EX-01 «Autorización de residencia temporal no lucrativa».

11. Πληρώστε το σχετικό τέλος θεώρησης στο Προξενείο την ημέρα της αποδοχής της αίτησής σας

Μετά την απόκτηση της θεώρησης, ο αιτών έχει ένα μήνα από την ημερομηνία εισόδου στην Ισπανία, για να επεξεργαστεί το TIE - Tarjeta de Identidad de Extranjero στο Γραφείο Μετανάστευσης ή στο Αστυνομικό Τμήμα.

Στην περίπτωση των συζύγων ή των πολιτικών συντρόφων, είναι απαραίτητο να υποβληθεί, επιπλέον, πιστοποιητικό γάμου ή αστικής σύμπραξης και, στην περίπτωση των απογόνων, πιστοποιητικό γέννησης.

Όλα αυτά τα έγγραφα πρέπει να νομιμοποιηθούν μέσω των προξενικών αντιπροσωπειών της χώρας έκδοσης ή, στην περίπτωση των υπογραφόντων χωρών της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, να κρατήσουν τον Απόστολο της Χάγης (εκτός από τα επίσημα έγγραφα που εκδίδονται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης , το οποίο δεν απαιτεί νομιμοποίηση).

Στην περίπτωση ανηλίκων που ταξιδεύουν με έναν μόνο γονέα, απαιτείται επικυρωμένη άδεια από τον άλλο γονέα ή επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την αποκλειστική επιμέλεια, αυτά τα έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν στα ισπανικά από έναν ορκωτό μεταφραστή.

Λίστα χρεώσεων για Βρετανούς πολίτες

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για όλους τους διαθέσιμους τύπους θεώρησης ΕΔΏ

Εσωτερικές συνδέσεις

NIE ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΙΚΑΝΤΗΣ

NIE ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΛΑΓΑ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Πώς να πληρώσετε NIE Αριθμός φόρου «Έντυπο 790» σε μηχάνημα μετρητών / σημείο μετρητών / ATM

Ιδανικά θα πρέπει να πληρώσετε NIE Αριθμός φόρου σε ένα υποκατάστημα της Τράπεζας, ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι αυτό μερικές φορές αποδεικνύεται όχι εύκολο ... Ορισμένες τράπεζες δέχονται πληρωμές μόνο σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή ημέρες της εβδομάδας. Άλλοι, λόγω του covid απαιτούν να κλείσετε ραντεβού.

Είναι δυνατό να πληρώσετε το φόρο σας σε ένα μηχάνημα μετρητών και η απόδειξη από αυτό είναι επαρκής απόδειξη ότι έχετε πληρώσει το φόρο. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα μειονεκτήματα από τη χρήση της μηχανής μετρητών / πόντων….

1.) Ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα στο μηχάνημα ενδέχεται να μην λειτουργεί και ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε πολλά διαφορετικά μηχανήματα για να το κάνετε αυτό.

2.) Το μηχάνημα ενδέχεται να έχει εξαντλήσει το χαρτί για να εκτυπώσει μια απόδειξη. Χωρίς την απόδειξη έχετε χάσει τα χρήματά σας… (Αυτό συμβαίνει συνήθως αργά την Κυριακή όταν οι τράπεζες φαίνονται κλειστές όλο το Σαββατοκύριακο)

3.) Το μηχάνημα μετρητών δεν μπορεί να δώσει αλλαγή, οπότε θα χάσετε 0.36c

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα μηχάνημα μετρητών / ATM / Cash για να πληρώσετε NIE Οδηγός βήμα προς βήμα αριθμού φόρου.

1.) Βρείτε ένα μηχάνημα μετρητών με σαρωτή γραμμωτού κώδικα. Για το όφελος αυτών των οδηγιών, χρησιμοποιούμε μια μηχανή Cash Bank BBVA. Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε ένα μηχάνημα BBVA Cash κοντά σας ..

2.) Αλλάξτε τη γλώσσα στην οθόνη στα Αγγλικά

3.) Εισαγάγετε την τραπεζική σας κάρτα (πρέπει να είναι μια κάρτα σύνδεσης)

3.) Εισαγάγετε τον αριθμό PIN σας στο πληκτρολόγιο και κάντε κλικ στο Συνέχεια

4.) Από το μενού στην οθόνη κάντε κλικ

«ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ» ή ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ή «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

5.) Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα Άλλες υπηρεσίες έως ότου βρείτε

«ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ»

6.) Το μηχάνημα μετρητών θα σας ρωτήσει τότε «Με το έγγραφο πληρωμής;» ή "Χωρίς έγγραφο πληρωμής;"

ΚΛΙΚ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.) Ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα θα ανάψει τώρα με κόκκινο χρώμα. Πρέπει να σαρώσετε τον γραμμωτό κώδικα πάνω δεξιά στη φόρμα 790 πάνω από την περιοχή. Οι αναγνώστες γραμμωτού κώδικα δεν είναι φανταστικά ευαίσθητες, οπότε ίσως χρειαστεί να το κάνετε αυτό μερικές φορές…. Μετακινώντας το έγγραφο προς τα πάνω, προς τα κάτω, αριστερά και δεξιά έως ότου το μηχάνημα καταφέρει να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα.

6.) Μόλις το μηχάνημα εντοπίσει τον γραμμωτό κώδικα και τον αποδεχτεί, τότε θα σας ζητήσει ένα ΑΦΜ. Αυτό είναι στη Θεωρία όταν θα εισαγάγατε το δικό σας NIE Αριθμός, αλλά σαφώς δεν έχετε αυτήν τη στιγμή. Εισάγετε λοιπόν τον ακόλουθο κωδικό και πατήστε συνέχεια:

X000001R

7). Το μηχάνημα θα πει τώρα "Αυτή η πληρωμή δεν είναι στο όνομά σας, θέλετε να συνεχίσετε;"

Κάντε κλικ: Ναι / Συνέχεια

8). Το μηχάνημα θα σας ζητήσει τώρα το μικρό σας όνομα. Εισαγάγετε μόνο το όνομά σας

9.) Το μηχάνημα θα σας ζητήσει τώρα το πρώτο σας επώνυμο. Πληκτρολογήστε το επώνυμό σας και πατήστε συνέχεια (δεν απαιτούνται μεσαία ονόματα)

10.) Το μηχάνημα θα σας ζητήσει τώρα το δεύτερο επώνυμό σας. Εισαγάγετε ξανά το επώνυμό σας και πατήστε συνέχεια

10.) Το μηχάνημα θα σας ζητήσει τώρα το ποσό. Χρειάζεσαι μπαίνω 10.00 καθώς το μηχάνημα δεν μπορεί να δώσει αλλαγή. Θα χάσετε 0.36c αλλά θα κερδίσετε το όφελος από τη χρήση του ταμειακού μηχανήματος. Κάντε κλικ στη συνέχεια…

10.) Το μηχάνημα θα ανοίξει τώρα μια υποδοχή για να εισαγάγετε το χαρτονόμισμά σας 10 ευρώ.

11.) Στη συνέχεια, η οθόνη θα εμφανίσει μια επισκόπηση των πληροφοριών. Πατήστε συνέχεια

12.) Τελικό και πιο σημαντικό πράγμα…. ΚΛΙΚ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΣΑΣ 790 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΗ ????

Εσωτερικές συνδέσεις

Πώς να αποκτήσετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό στην Ισπανία

Πώς να αποκτήσετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό στην Ισπανία

Μόλις έχετε το δικό σας NIE αριθμός Η συντριπτική πλειοψηφία των νομικών, διοικητικών, φορολογικών και δημοτικών διαδικασιών μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το Σύστημα CLAVE. Ωστόσο, για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας στο διαδίκτυο και να επισημοποιήσετε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, χρειάζεστε αυτό που ονομάζεται ψηφιακό πιστοποιητικό.

Σε αυτήν την ανάρτηση ιστολογίου MYNIE θα σας δείξει τι ακριβώς είναι αυτό το ψηφιακό αναγνωριστικό (ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) και γιατί χρειάζεστε ένα. Θα σας δείξουμε πώς να αποκτήσετε το δικό σας βήμα προς βήμα χωρίς να φύγετε από το σπίτι σας (θα πρέπει να δείξει ταυτότητα σε καθορισμένο μέρος).

Λάβετε υπόψη ότι ΔΕΝ αποτελεί μέρος της υπηρεσίας μας. Αυτή είναι δωρεάν συμβουλή για την τρέχουσα κατανόησή μας σχετικά με τον τρόπο απόκτησης και εγκατάστασης ψηφιακού πιστοποιητικού. Δεν μπορούμε να παρέχουμε τεχνικές συμβουλές ή περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας εκτός από αυτό που υπάρχει σε αυτήν την ανάρτηση ιστολογίου.

Γιατί χρειάζομαι ψηφιακό πιστοποιητικό;

Το να πηγαίνεις σε οποιοδήποτε κυβερνητικό γραφείο για να κάνεις τη γραφειοκρατία σου είναι πλέον παρελθόν στην Ισπανία. Τα γραφεία είναι ακόμα εκεί, αλλά το να κάνεις πράγματα online θα είναι το μέλλον της διοίκησης στην Ισπανία…

Επί του παρόντος, η συντριπτική πλειονότητα των διαδικασιών μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Διαδίκτυο, είτε πρόκειται για μετανάστευση, φόρους, επιχειρήσεις ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ζήτημα. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να εγγραφείτε ως μη μισθωτός εργαζόμενος (συνιστούμε να το κάνετε αυτό μέσω ενός Γκεστορία και να μην κάνετε τον εαυτό σας), να υποβάλετε τις τριμηνιαίες / ετήσιες φορολογικές δηλώσεις σας ή να εκτελέσετε διαδικασίες που σχετίζονται με την άδεια διαμονής σας / το padron / TIE, όλες στο διαδίκτυο χωρίς να φύγετε από το σπίτι.

Αλλά για να απολαύσετε αυτήν την απλότητα θα χρειαστείτε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό....

Έτσι, εάν έχετε το δικό σας NIE αριθμός μέσω MYNIE αλλά δεν έχετε ακόμη ψηφιακό πιστοποιητικό, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να υποβάλετε αίτηση για ένα.

Η απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού θα σας εξοικονομήσει χρόνο και θα επιτρέψει πολλές διοικητικές διαδικασίες που κανονικά θα πρέπει να περάσετε ώρες στην ουρά για ένα αναποτελεσματικό γραφείο.

Αν θέλετε να αποφύγετε να χάσετε ολόκληρο το πρωί / ημέρα, επειδή πρέπει να ζητήσετε ραντεβού, κάντε ουρά, περιμένετε και περιμένετε… (και όλοι γνωρίζουμε πόσο αργή μπορεί να είναι η ισπανική διοίκηση). Χρειάζεστε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για ψηφιακό πιστοποιητικό σε απευθείας σύνδεση

Ας ρίξουμε μια ματιά στη διαδικασία βήμα προς βήμα για να αποκτήσουμε το ψηφιακό σας πιστοποιητικό στο διαδίκτυο.

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας

Αυτό το εισαγωγικό βήμα είναι κρίσιμο και πολύ σημαντικό.

Εσείς μπορεί να ζητήσει μόνο το ψηφιακό πιστοποιητικό μέσω του Internet Explorer ή του Mozilla Firefox browsers.

Ο Firefox στις νέες εκδόσεις του δεν θα λειτουργήσει ούτε για εσάς, οπότε πιθανότατα θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια παλαιότερη έκδοση.

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει κανένα από αυτά, αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε.

2. Εισαγάγετε τους ιστότοπους της FNMT

Εδώ θα κάνετε όλα τα χαρτιά.

Πρώτα απ 'όλα, αποκτήστε πρόσβαση στην πύλη του «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre», πατώντας εδώ.

Στην επάνω μπάρα, πρόσβαση στο Ceres.

πώς να υποβάλετε αίτηση για ψηφιακό πιστοποιητικό

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "πιστοποιηθεί".

υποβάλετε αίτηση για ψηφιακό πιστοποιητικό

3. Επιλέξτε τον τύπο του πιστοποιητικού για το οποίο θέλετε να υποβάλετε αίτηση

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Αλλά πρέπει να εστιάσετε μόνο στα δύο πρώτα.

Γενικά, θα επισημάνετε την επιλογή "persona física" (φυσικό πρόσωπο), εάν είστε ιδιώτης ή ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτή θα ήταν η πιο κοινή κατάσταση.

Μόνο σε περιπτώσεις όπου είστε διαχειριστής εταιρείας θα πρέπει να ελέγξετε μία από τις επιλογές "certificado de representante" (αντιπροσωπευτικό πιστοποιητικό). Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, θα χρειαστείτε επίσης το προηγούμενο πιστοποιητικό, επομένως η διαδικασία ξεκινά πάντα με το πιστοποιητικό φυσικού προσώπου.

ψηφιακό πιστοποιητικό

Αφού κάνετε κλικ, επιλέξτε στη νέα πλευρική γραμμή "Obtener certificado de software".

ψηφιακό πιστοποιητικό

4. Λάβετε το πιστοποιητικό λογισμικού

Για να συνεχίσετε, πρέπει να κάνετε κλικ σε μία από τις δύο σχετικές επιλογές: είτε "solicitar certificado" στην αριστερή πλευρική γραμμή που μόλις εμφανίστηκε, είτε "Solicitud vía internet de su certificado" στο κέντρο της οθόνης. Και οι δύο επιλογές θα σας ανακατευθύνουν στο ίδιο μέρος.

ψηφιακό πιστοποιητικό

5. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

Στη νέα οθόνη πρέπει να συμπεριλάβετε:

 • Το DNI ή NIE αν είστε αλλοδαπός / ομογενής
 • Επώνυμο
 • Το κύριο email σας

Είναι σημαντικό να εισαγάγετε ένα email στο οποίο έχετε πρόσβαση, καθώς θα σας αποσταλεί αμέσως ένας κωδικός επαλήθευσης.

Όταν συμπληρώσετε τα πεδία, μην κάνετε κλικ απευθείας στο "enviar petición". Πρέπει πρώτα να κάνετε κλικ στο "pulse equipara consultar y aceptar las condiciones de expedición del certificado"και αποδεχτείτε το πλαίσιο ελέγχου.

6. Επαληθεύστε την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε γραφείο Δημόσιας Διοίκησης

Μόλις ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικτυακή διαδικασία, θα λάβετε ένα email με έναν κωδικό επαλήθευσης. Με αυτόν τον κωδικό θα είστε σε θέση να παρευρεθείτε σε οποιοδήποτε διοικητικό γραφείο που έχει σχεδιαστεί για αυτόν. 

Φέρνοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας, θα επαληθεύσετε την εικόνα σας και ότι είστε όντως ο κάτοχος.

Φροντίστε να κλείσετε ραντεβού πριν παρευρεθείτε. Υπάρχουν 2,400 διαπιστευμένα γραφεία στην Ισπανία, τα οποία μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας. Κάνε κλικ εδώ για να βρείτε τον πλησιέστερο ή μπορείτε επίσης να κλείσετε ραντεβού στα περισσότερα τοπικά δημαρχεία.

7. Ελέγξτε τον κωδικό που λάβατε μέσω email

Αφού πήγατε να επαληθεύσετε το πιστοποιητικό σας αυτοπροσώπως, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν σύνδεσμο προς τη διεύθυνση email που είχατε σημειώσει.

Θα δείτε alμελάνι για λήψη του μεμονωμένου πιστοποιητικού. Κάντε κλικ σε αυτό.

Τώρα θα ανοίξει μια νέα οθόνη, πολύ παρόμοια με την αρχική, στην οποία θα πρέπει να εισαγάγετε ξανά το DNI ή το NIE, επώνυμο και τον κωδικό που έχετε λάβει μέσω ταχυδρομείου.

Θα έχετε ένα μικρό χρονικό διάστημα για να εκτελέσετε την εγκατάσταση, οπότε μην αφήνετε τα μηνύματα στα εισερχόμενά σας αδιάβαστα για πολύ.

8. Εξαγωγή του ψηφιακού πιστοποιητικού

Στη συνέχεια, στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μόλις εγκατασταθεί, μεταβείτε στις προτιμήσεις, τις ρυθμίσεις απορρήτου και ασφάλειας και μετακινηθείτε προς τα κάτω στο "πιστοποιητικά". Εάν πατήσετε "δείτε πιστοποιητικό", θα εμφανιστεί το δικό σας.

Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο για να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Σε αυτό το βήμα, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα σας ζητήσει έναν κωδικό πρόσβασης. Είναι πολύ σημαντικό να αποθηκεύσετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, επειδή εάν εγκαταστήσετε το ψηφιακό πιστοποιητικό σε άλλο υπολογιστή, θα το ζητήσει επίσης.

Με αυτό θα έχετε ήδη το πιστοποιητικό στην επιφάνεια εργασίας σας. και μπορείτε να το εγκαταστήσετε σε άλλα προγράμματα περιήγησης, τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Chrome, για παράδειγμα.

Και αυτό είναι! Μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε με το πιστοποιητικό σας στο Διαδίκτυο τώρα.

Links

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στη Μάλαγα

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στο Μπενιντόρμ

Πώς να πληρώσετε NIE Αριθμός φόρου σε ένα μηχάνημα μετρητών ATM

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στο Αλικάντε

Πώς να αποκτήσετε μια κάρτα Brexit TIE

Τρόπος πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στην Ισπανία με ή χωρίς α NIE αριθμός

5 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ Βρετανικά για να αποκτήσουν υγειονομική περίθαλψη στην Ισπανία με ή χωρίς NIE αριθμός

Πώς να λάβετε κρατική υγειονομική περίθαλψη εάν ζείτε, εργάζεστε ή σπουδάζετε στην Ισπανία χωρίς να χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλιση.

Από Gov, UK

ΚΑΤΟΧΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Εάν ζείτε στην Ισπανία πριν από το τέλος του 2020, τα δικαιώματά σας για πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στην Ισπανία θα παραμείνουν τα ίδια για όσο παραμείνετε νόμιμα κάτοικοι.

Αυτή η καθοδήγηση εξηγεί τι πρέπει να κάνετε στην Ισπανία ανάλογα με τις περιστάσεις σας. Όλοι οι κάτοικοι της Ισπανίας πρέπει να εγγραφούν για πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. 

Προς το παρόν, οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν συνήθως πρόσβαση στο ισπανικό εθνικό σύστημα υγείας με έναν από αυτούς τους τρόπους:

1) Μέσω του δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης ως μόνιμου κατοίκου εάν έχουν ζήσει στην Ισπανία για 5 χρόνια.

2) Μέσω του δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης εάν εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται στην Ισπανία

3) Πληρωμή απευθείας στο σύστημα ασφάλισης δημόσιας υγείας

4) Εγγραφή μιας έκδοσης S1 που έχει εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο στο γραφείο κοινωνικής ασφάλισης

5) Χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας (EHIC) που έχει εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο για προσωρινή διαμονή

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ από το Ηνωμένο Βασίλειο
Το έντυπο S1 παρέχει στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου πρόσβαση σε κρατική υγειονομική περίθαλψη στην ίδια βάση με έναν Ισπανό πολίτη. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα S1 εάν λαμβάνετε σύνταξη κρατικής σύνταξης στο Ηνωμένο Βασίλειο ή ορισμένες άλλες παροχές. 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ;
Μόλις εγγραφούν για υγειονομική περίθαλψη, οι βασικές κρατικές υπηρεσίες είναι δωρεάν, αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα που οι ασθενείς πρέπει να πληρώσουν. Για παράδειγμα, συνήθως πρέπει να πληρώσετε κάτι για συνταγές - είτε μειωμένη τιμή είτε πλήρης τιμή.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ
Εάν εργάζεστε ή είστε αυτοαπασχολούμενοι στην Ισπανία, δικαιούστε κρατική υγειονομική περίθαλψη στην ίδια βάση με έναν Ισπανό πολίτη. Οι εξαρτώμενοι σας έχουν επίσης δικαίωμα.

Εγγραφείτε στο τοπικό σας κέντρο υγείας με τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης. Μπορείτε να λάβετε έναν αριθμό κοινωνικής ασφάλισης από το τοπικό γραφείο του Εθνικού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης (TGSS) στην Ισπανία. Τα εξαρτώμενα άτομα πρέπει να εγγραφούν ξεχωριστά.

Μόλις εγγραφείτε, θα λάβετε μια κάρτα ασφάλισης υγείας (SIP). Πάρτε το μαζί σας κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν γιατρό.

ΘΑ ΛΗΞΕΙ Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ;
Εάν ζείτε στην Ισπανία πριν από το τέλος του 2020, τα δικαιώματά σας για πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στην Ισπανία θα παραμείνουν τα ίδια για όσο παραμένετε νόμιμα.

Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσετε να λαμβάνετε κρατική υγειονομική περίθαλψη στην Ισπανία από την 1η Ιανουαρίου 2021 στην ίδια βάση με έναν Ισπανό κάτοικο.

Θα έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για ένα βρετανικό S1 εάν αρχίσετε να σχεδιάζετε μια βρετανική κρατική σύνταξη.

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Εάν είστε κάτοικος Ισπανίας για περισσότερα από 5 χρόνια, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μόνιμη διαμονή. Αυτό θα σας δώσει πρόσβαση σε κρατική υγειονομική περίθαλψη στην ίδια βάση με έναν Ισπανό πολίτη.

Μόλις είστε μόνιμος κάτοικος, πρέπει να εγγραφείτε για υγειονομική περίθαλψη στο τοπικό σας γραφείο INSS. Θα σας δώσουν ένα έγγραφο που πρέπει να πάρετε στο τοπικό σας κέντρο υγείας.

Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνει για την υγειονομική περίθαλψή σας, για παράδειγμα μέσω ενός εντύπου S1, δεν μπορείτε να εγγραφείτε για υγειονομική περίθαλψη ως μόνιμος κάτοικος.

ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εάν δεν είστε μόνιμος κάτοικος και δεν εργάζεστε
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ασφάλισης δημόσιας υγείας. Αυτό ονομάζεται Convenio Especial. Πληρώνετε ένα μηνιαίο τέλος για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, το οποίο σας παρέχει πρόσβαση στο ισπανικό σύστημα υγείας.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εάν έχετε εγγραφεί στο «padrón» (στο δημαρχείο της περιοχής σας) για τουλάχιστον ένα έτος. Μάθετε πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο τοπικό σας κέντρο υγείας στην Ισπανία.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εάν έχετε ζήσει στην Ισπανία για λιγότερο από ένα χρόνο και δεν μπορείτε να λάβετε κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης, θα πρέπει να αγοράσετε ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνει για την υγειονομική περίθαλψή σας, για παράδειγμα μέσω S1, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο Convenio Especial.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Εάν είστε εξαρτώμενος από κάποιον που ζει ή εργάζεται στην Ισπανία
Τα εξαρτώμενα άτομα και τα μέλη της οικογένειας ταξινομούνται διαφορετικά στην Ισπανία από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εάν ταξινομήσετε ως εξαρτώμενο άτομο που δικαιούται κρατικής υγειονομικής περίθαλψης στην Ισπανία (επειδή είτε εργάζονται στην Ισπανία, είναι μόνιμος κάτοικος είτε λαμβάνουν ισπανικά επιδόματα) θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο τοπικό σας γραφείο INSS.

Θα πρέπει επίσης να δείξετε μια επιστολή που να δηλώνει ότι δεν καλύπτεστε από το Ηνωμένο Βασίλειο για υγειονομική περίθαλψη (documento de no exportación). Μπορείτε να το ζητήσετε καλώντας…

NHS Υπερπόντιες Υπηρεσίες Υγείας
Τηλέφωνο: + 44 (0) 191 218 1999

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
Εάν ο εργοδότης σας στο Ηνωμένο Βασίλειο σας έστειλε προσωρινά στην Ισπανία («αποσπασμένοι εργαζόμενοι»)
Ο αποσπασμένος εργαζόμενος είναι κάποιος που είναι μισθωτός ή μη μισθωτός στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αποστέλλεται προσωρινά σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Επί του παρόντος, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιστοποιητικό EHIC ή S1 για πρόσβαση στην ισπανική υγειονομική περίθαλψη.

Το HMRC διαθέτει μια γραμμή βοήθειας για έρευνες για τις Εθνικές Ασφαλίσεις από μη κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση του αποσπασμένου εργαζομένου και να εξηγήσουν ποια έγγραφα θα χρειαστείτε για να λάβετε υγειονομική περίθαλψη κατά την ανάρτηση. Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη των αποσπασμένων εργαζομένων στην Ισπανία πριν από το τέλος του 2020.

Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη φόρμα EHIC ή S1 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ισπανία: χρησιμοποιώντας μια φόρμα S1
Μπορεί να δικαιούστε κρατική υγειονομική περίθαλψη που πληρώθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο εάν ζείτε στην Ισπανία και λάβετε είτε:

1) μια κρατική σύνταξη του ΗΒ
2) κάποια άλλα «εξαγώγιμα οφέλη»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορούν να ζητηθούν όλα τα προνόμια του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό για να λάβετε υγειονομική περίθαλψη που χρηματοδοτείται από το ΗΒ. Αναζητήστε "Αξίωση παροχών" εάν μετακομίσετε στο εξωτερικό ή επικοινωνήσετε με το Jobcentre Plus για να ρωτήσετε σχετικά με ένα επίδομα.

Μπορεί επίσης να δικαιούστε μια φόρμα S1 εάν είστε αποσπασμένος εργαζόμενος ή μεθοριακός εργαζόμενος (κάποιος που εργάζεται σε μια κατάσταση και ζει σε άλλη). Πρέπει να επικοινωνήσετε με τα αιτήματα της Εθνικής Ασφάλισης της HMRC για να μάθετε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις.

Όταν λάβετε τη φόρμα S1, πρέπει να την εγγράψετε στο τοπικό γραφείο κοινωνικής ασφάλισης (INSS). Αυτό σημαίνει ότι εσείς και τα εξαρτώμενα άτομα θα δικαιούστε κρατική υγειονομική περίθαλψη στην ίδια βάση με έναν Ισπανό πολίτη.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΜΑ S1
Εάν έχετε κρατική σύνταξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να ζητήσετε ένα έντυπο αίτησης μέσω τηλεφώνου από τις Υπηρεσίες Υγείας Υπερπόντιου Υγείας. Αυτό είναι μέρος της NHS Business Services Authority (BSA).

Πρέπει να καταχωρίσετε το S1 στο τοπικό σας γραφείο INSS. Το INSS θα σας δώσει έναν ισπανικό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης. Πάρτε αυτό στο τοπικό κέντρο υγειονομικής περίθαλψης για να εγγραφείτε. 
Θα σας δοθεί ιατρική κάρτα την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν επισκέπτεστε έναν γιατρό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΤΕ ΤΟ BREXIT
Υγειονομική περίθαλψη που χρηματοδοτείται από το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας S1 από 1ης Ιανουαρίου 2021
Εάν ζείτε στην Ισπανία πριν από το τέλος του 2020, τα δικαιώματά σας για πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη θα παραμείνουν τα ίδια από την 1η Ιανουαρίου 2021 εάν είστε είτε:
> λαμβάνει σύνταξη στο Ηνωμένο Βασίλειο
> λήψη άλλου «εξαγώγιμου οφέλους»
> ένας μεθοριακός εργαζόμενος (κάποιος που εργάζεται σε μια κατάσταση και ζει σε μια άλλη)

Αυτό σημαίνει ότι θα λάβετε:
> συνεχής πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στην Ισπανία χρησιμοποιώντας το έντυπο S1 που έχει εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο
> εκδοθείσα στο Ηνωμένο Βασίλειο EHIC για ταξίδια
> προγραμματισμένες θεραπείες σε άλλες χώρες της ΕΕ μέσω της διαδρομής S2
> πρόσβαση στο NHS στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία όταν επισκέπτεστε το Ηνωμένο Βασίλειο

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για φοιτητική EHIC. Αυτό είναι διαφορετικό από ένα κανονικό EHIC και σας δίνει τη δυνατότητα να καλύψετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το EHIC σας παρέχει πρόσβαση σε επείγουσα ή αναγκαία κρατική υγειονομική περίθαλψη στην Ισπανία στην ίδια βάση με έναν Ισπανό κάτοικο.

Το EHIC δεν αντικαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Θα πρέπει να έχετε και τα δύο για να καλύψετε τη διάρκεια του μαθήματός σας.

Εάν ξεκινήσατε να σπουδάζετε στην Ισπανία πριν από το τέλος του 2020, το δικό σας EHIC θα ισχύει για το υπόλοιπο του κύκλου μαθημάτων σας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΗΒ
Εάν επιστρέψετε μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το NHS όπως οποιοσδήποτε άλλος κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Gov UK για περισσότερες πληροφορίες και συνδέσμους

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στη Μάλαγα

Πώς να πάρετε ως NIE Αριθμός στο Αλικάντε

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στην Ισπανία

Πώς να συμπληρώσετε ένα έντυπο EX-20 TIE για Βρετανούς πολίτες

Ερχομαι συντομα. Ένας οδηγός για τους Βρετανούς να υποβάλουν αίτηση για τη νέα κάρτα TIE Residency Ισπανία χρησιμοποιώντας το έντυπο Ex-20

Λήψη φόρμας EX-20 από ισπανική κατοικία

Τι είναι το TIE ΓΙΑ Βρετανούς πολίτες και πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για έναν;

Η συμφωνία αποχώρησης θα ισχύει μόνο για τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν νόμιμα στην Ισπανία στις 30 Δεκεμβρίου 2020 (τέλος της μεταβατικής περιόδου) και τα μέλη της οικογένειάς τους. Η ύπαρξη μεταβατικής περιόδου επεκτείνει την πραγματική έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα των δικαιωμάτων των πολιτών, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους που επιθυμούν να διαμείνουν στην Ισπανία μετά την ημερομηνία αυτή πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις που διέπουν το «μελλοντικό πλαίσιο κινητικότητας». Αυτό το πλαίσιο δεν έχει ακόμη διαπραγματευτεί, αν και Πολιτικός Η δήλωση έχει υπογραφεί.

Η ύπαρξη καταληκτικής ημερομηνίας, 31 Δεκεμβρίου 2020, σημαίνει ότι η τεκμηρίωση των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην Ισπανία πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου καθίσταται σημαντική. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά νομικά καθεστώτα ανάλογα με το πότε ξεκινούν την κατοικία τους στην Ισπανία (πριν ή μετά από αυτήν την ημερομηνία).

Η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν θα απαιτήσει υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που κατοικούν στην Ισπανία πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους να υποβληθούν σε μια νέα διαδικασία τεκμηρίωσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι θα πρέπει να έχουν ήδη πιστοποιητικό εγγραφής (ή κάρτα διαμονής μέλους της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, στην περίπτωση μελών της οικογένειας) που τεκμηριώνουν την κατάστασή τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 18.4 του σχεδίου συμφωνίας υπαναχώρησης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σε ένα έγγραφο που δηλώνει ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη συμφωνία αποχώρησης. Αυτό το έγγραφο θα έχει ομοιόμορφη μορφή ("Ξένη ταυτότητα" TIE, για το ακρωνύμιο στα ισπανικά) στην οποία θα αποδεικνύεται.

Αυτό το έγγραφο μπορεί να ζητηθεί κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, αν και μπορεί να καταρτιστεί προγραμματισμός των αιτήσεων προκειμένου να αποφευχθεί η υποβολή όλων αυτών ταυτόχρονα.

Όλοι οι Βρετανοί υπήκοοι και τα μέλη της οικογένειάς τους θα πρέπει να έχουν ένα ΓΡΑΒΑΤΑ μορφότυπο έγγραφο που δηλώνει ότι είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Απόσυρσης.

Όλοι οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους μπορούν να επωφεληθούν από ένα έγγραφο μορφής TIE που αναφέρει ρητά ότι είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Απόσυρσης.

Επομένως:

 • Εάν είστε υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου που κατοικείτε στην Ισπανία πριν από την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου:: το πιστοποιητικό διαμονής θα είναι ένα έγκυρο έγγραφο που θα αποδεικνύει το νομικό καθεστώς σας στην Ισπανία. Μπορείτε, ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 18.4, να ζητήσετε το έγγραφο ενιαίου σχήματος (TIE) που να πιστοποιεί ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη συμφωνία υπαναχώρησης
 • Εάν είστε υπήκοος τρίτης χώρας που είναι συγγενής υπηκόου του Ηνωμένου Βασιλείου, διαμένετε στην Ισπανία πριν από την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου:: Η κάρτα διαμονής ενός μέλους της οικογένειας ενός πολίτη της Ένωσης θα είναι ένα έγκυρο έγγραφο που θα αποδεικνύει το νομικό καθεστώς σας στην Ισπανία. Μπορείτε, ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 18.4, να ζητήσετε το έγγραφο ενιαίου σχήματος (TIE).
 • Εάν είστε υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου που φτάνετε στην Ισπανία κατά τη μεταβατική περίοδο: Το έγγραφο ενιαίου σχήματος (TIE) θα εκδοθεί απευθείας σε εσάς δηλώνοντας ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη συμφωνία υπαναχώρησης. Θα επαληθευτούν οι ίδιες απαιτήσεις με το πιστοποιητικό εγγραφής.
 • Εάν είστε υπήκοος τρίτης χώρας που είναι συγγενής υπηκόου του Ηνωμένου Βασιλείου που φθάνει στην Ισπανία κατά τη μεταβατική περίοδο: Μια κάρτα διαμονής ενός μέλους της οικογένειας ενός πολίτη της Ένωσης θα εκδοθεί απευθείας σε εσάς δηλώνοντας ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη συμφωνία υπαναχώρησης. Θα επιβεβαιωθούν οι ίδιες προϋποθέσεις με την απόκτηση κάρτας διαμονής μέλους της οικογένειας ενωσιακού πολίτη.
 • • Εάν είστε υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει ήδη αποκτήσει ισπανική ιθαγένεια: δεν χρειάζεται να ολοκληρώσετε καμία διατύπωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει ένα έγγραφο με τις συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους (Συχνές ερωτήσεις) σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και του ΗΒ μετά το Brexit, εάν υπάρχει συμφωνία. Μη διστάσετε να συμβουλευτείτε το για περισσότερες πληροφορίες.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι, στην Ισπανία, οι πολίτες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών πολιτών, πρέπει, όταν επιθυμούν να διαμείνουν στην Ισπανία για περισσότερο από τρεις μήνες, να εγγραφούν στο Κεντρικό Μητρώο Αλλοδαπών.

Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία εισόδου στην Ισπανία και θα εκδοθεί αμέσως πιστοποιητικό εγγραφής, το οποίο θα αναφέρει το όνομα, την ιθαγένεια και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου προσώπου, τον αριθμό ταυτότητας του αλλοδαπού του (NIE), και την ημερομηνία εγγραφής.

Δεδομένου ότι δεν είναι γνωστό εάν θα υπάρξει συμφωνία αποχώρησης και ότι αυτή η διαδικασία εξαρτάται από αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίσει να ισχύει, η κατοχή έγκυρου πιστοποιητικού εγγραφής θα εγγυηθεί την αναγνώριση των δικαιωμάτων σας ως κάτοικος Ισπανίας. Σε περίπτωση αναχώρησης με συμφωνία, αυτό το πιστοποιητικό θα σας επιτρέψει να αποδείξετε ότι είστε δικαιούχος της Σύμβασης Ανάληψης.

Σε περίπτωση αναχώρησης χωρίς συμφωνία, αυτό το έγγραφο θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε να διαμένετε στην Ισπανία και να λάβετε τα έγγραφα που αντιστοιχούν στο καθεστώς σας ως υπήκοος τρίτης χώρας.

Σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμη πιστοποιητικό εγγραφής ως πολίτης της ΕΕ, συνιστάται να λάβετε αυτό το πιστοποιητικό πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας ραντεβού για τη διαδικασία «Πιστοποιητικά ΕΕ» στα αστυνομικά τμήματα της την επαρχία σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: δεν έχουν όλα τα αστυνομικά γραφεία ραντεβού για να εκτελέσουν αυτήν τη διαδικασία πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αποκτήσετε τέτοιο πιστοποιητικό πριν από την ημερομηνία υπαναχώρησης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη νέα διαδικασία που θεσπίστηκε για το σκοπό αυτό μέσω της «Διαδικασίας τεκμηρίωσης υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου», υπό την προϋπόθεση ότι μπορείτε να αποδείξετε, μεταξύ άλλων , ότι κατοικήσατε στην Ισπανία κατά την ημερομηνία υπαναχώρησης (για παράδειγμα, μέσω του πιστοποιητικού εγγραφής σας.

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στη Μάλαγα

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στο Αλικάντε

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στο Μπενιντόρμ

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στην Ίμπιζα

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στην Estepona της Ισπανίας

Καλωσήρθες στο Estepona και το νέο σας ζωντανό στον ήλιο. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα χρειαστείτε είναι ένας Ισπανός Nie αριθμός. Εδώ στη ΜΟΥ NIE να σας πάρει σας NIE Ο αριθμός στο Estepona είναι δουλειά μας.

να πάρετε μια NIE Αριθμός λογοτύπου Estepona

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε για μας NIE Αριθμός υπηρεσία για να πάρει σας NIE Αριθμός σήμερα.

NIE Αριθμός Πληροφοριών Estepona

Πού πάω για να πάρω ένα NIE Αριθμός στην Estepona; Χρειάζομαι ένα ραντεβού;

Αστυνομικό τμήμα Estepona

Σας NIE αριθμός ο διορισμός θα πραγματοποιηθεί στο Αστυνομικό τμήμα Estepona. Θα χρειαστείτε ένα ραντεβού και όλα τα κατάλληλα έγγραφα που θα ισχύουν για να φτάσετε NIE Πιστοποιητικό αριθμού. Μην ανησυχείτε, θα κλείσουμε το ραντεβού για εσάς και θα ολοκληρώσουμε όλα τα χαρτιά σας.

Πότε θα πάρω μου NIE Πιστοποιητικό αριθμού και θα είναι μια κάρτα ή ο λευκός αριθμός Α4;

Κανονικά σας NIE Το πιστοποιητικό αριθμού εκδίδεται την ίδια ημέρα. Μπορείτε ίσως να ζητήσετε να επιστρέψετε λίγες ώρες αργότερα για να τη συλλέξετε. Εάν ένας ανώτερος υπάλληλος δεν είναι σε υπηρεσία ή υπάρχει καθυστέρηση ίσως σας ζητηθεί να επιστρέψετε την επόμενη μέρα.

Σας NIE Ο αριθμός θα σας δοθεί με λευκό πιστοποιητικό A4. η πράσινη κάρτα εκδίδεται όταν υποβάλλετε αίτηση Διαμονή στην Ισπανία.

Θα μου NIE Ο αριθμός λήγει;

Σας NIE Ο αριθμός δεν θα λήξει ούτε πρέπει να ανανεωθεί. Μπορείτε να διαβάσετε online ότι NIE Οι αριθμοί που λήγουν. Αυτό δεν συμβαίνει πλέον.

Αν μου πάρει NIE Ο αριθμός στην Estepona μπορεί τότε να χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιοχές της Ισπανίας; Για παράδειγμα Αλικάντε?

Μόλις εκδοθεί με σας NIE Αριθμός που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε στην ηπειρωτική Ισπανία, συν το κανάλι και τις Βαλεαρίδες Νήσους. Εάν υποβάλλετε αίτηση στην Estepona θα πρέπει να έχετε μια διεύθυνση στο Estepona για τα χαρτιά σας.

Μπορώ να πάρω μου NIE Αριθμός στην Estepona αν έχω ζήσει στην Κεντρική Μάλαγα;

Εάν ζείτε στο κέντρο της Μάλαγα, θα πρέπει να το κάνετε να πάρετε μια NIE Αριθμός στη Μάλαγα. Ο αστυνομικός σταθμός της Estepona θα δει μόνο ανθρώπους που ζουν στην περιοχή της λεκάνης απορροής Estepona.

Μπορεί κάποιος άλλος να πάει στο ραντεβού μου για λογαριασμό μου; Θα χρειαστώ έναν μεταφραστή μαζί μου;

Όχι, πρέπει να παρακολουθήσετε το δικό σας NIE Αριθμός συνάντησης με το αρχικό διαβατήριό σας. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι εάν έχετε υπογράψει πληρεξούσιο (POA) σε δικηγόρο ή συγγενή που θα ενεργήσει εκ μέρους σας.

Δεν πρέπει να χρειάζεστε έναν μεταφραστή μαζί σας, αλλά εάν νιώθετε πιο άνετα, μπορούμε να σας φέρνουμε σε επαφή μεταφραστής στην Estepona ποιος μπορεί να πάει μαζί σου.

Τι θα χρειαστεί να πάρω μαζί μου στο ραντεβού;

Θα σας στείλουμε email Ραντεβού κάρτα ραντεβού μαζί με σας NIE Τα έντυπα αριθμού 790 / EX-15 που θα ολοκληρωθούν πλήρως για εσάς.

Θα χρειαστεί επίσης να πάρετε:

Χρειάζεται να υπογράψω στο Padron στην Estepona για να πάρω ένα NIE Αριθμός στην πόλη;

Όχι, δεν θα πρέπει να είστε στο padron, αλλά θα χρειαστεί να έχετε μια διεύθυνση στην περιοχή της λεκάνης απορροής Estepona για τα χαρτιά σας.

Τι θα συμβεί αν ζητήσω να απορριφθεί για ένα NIE Αριθμός στην Estepona;

Εάν σας NIE Η αίτηση αριθμού απορρίπτεται σε Estepona καλέστε το γραφείο μας και μπορούμε να σας βοηθήσει το έργο μέσα από το πρόβλημα. Του πιθανότατα θα παρακολουθήσει το ραντεβού σας χωρίς τη σωστή γραφική εργασία.

Πρέπει να πληρώσω NIE Φόρος αριθμού πριν ή μετά το ραντεβού μου στο αστυνομικό τμήμα;

Πρέπει να πάρετε το έντυπο 790 στην τράπεζα για να πληρώσετε NIE Αριθμός φόρου πριν από το ραντεβού σας. Η αίτησή σας δεν θα υποβληθεί σε επεξεργασία εκτός αν έχετε σφραγίδα τραπεζογραμματίου στο έντυπο 790. Τράπεζες στην Εστεπόνα.

Μπορώ να ανταλλάξω την άδεια οδήγησης με ισπανική άδεια οδήγησης χωρίς ένα NIE Αριθμός?

Όχι, θα πρέπει να έχετε το δικό σας NIE Αριθμός πριν να μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση για το δικό σας Ισπανική άδεια οδήγησης.

Αν θέλω να δουλέψω στην Estepona θα χρειαστώ ένα NIE Αριθμός μόνο ή αριθμός κοινωνικής ασφάλισης;

Για να εργαστείτε στην Estepona θα πρέπει να έχετε και τα δύο NIE Αριθμός και α Κοινωνική ασφάλιση αριθμός. Προσφέρουμε ένα αριθμός κοινωνικής ασφάλισης πακέτο ανοιχτή τη φόρμα κράτησης.

Πληροφορίες για την Estepona

Estepona είναι μια πόλη θέρετρο στην Costa del Sol στη νότια Ισπανία. Ο παραλιακός χώρος περιπάτου, το Paseo Marítimo, βρίσκεται δίπλα στην παραλία Playa de la Rada. Σε κοντινή απόσταση θα βρείτε εστιατόρια και εγκαταστάσεις θαλάσσιων σπορ του Puerto Deportivo, καθώς και ένα αλιευτικό λιμάνι και τον όρμο της Playa del Cristo.

Η ασβεστωμένη παλιά πόλη επικεντρώνεται στην πλατεία γεμάτη λουλούδια της Plaza de las Flores, όπου στεγάζονται τα εκλεκτικά έργα τέχνης του Colección Garó.

Εσωτερικοί σύνδεσμοι

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στην Altea

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στη Μαρμπέλα

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στο Μπενιντόρμ

Οδηγός για την Ισπανία να κλειδώσει από τη ΜΟΥNIE.

Εδώ στη ΜΟΥNIE είχαμε αμέτρητα μηνύματα που ρωτούσαν για το κλείδωμα εδώ στην Ισπανία. Επομένως, έχουμε περάσει ώρες κοιτάζοντας το BOE (επίσημο κρατικό δελτίο), το Βασιλικό Διάταγμα, το Σπίτι, το La Moncloa,  Το Twitter του Pedro Sánchez, Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Ανεργίας, Φορολογική Υπηρεσία (ΑΕΑΤ) και αστυνομία.

Υπάρχει μικρή διαφορά στους κανόνες μεταξύ αυτών που έχουν ένα NIE αριθμός σε όσους δεν το κάνουν.

Η κατάσταση του συναγερμού που διατάχθηκε για να συγκρατήσει τις πανδημικές δυνάμεις του κορωναϊού, οι άνθρωποι παραμένουν στο σπίτι και αφήνουν τα σπίτια τους μόνο στις εξαιρέσεις που προβλέπει η κυβέρνηση.

Αυτά είναι λεπτομερή στο BOE και έχουν ενημερωθεί αρκετές φορές.

Υπό ποιες συνθήκες μπορείτε να πάτε έξω;
Σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα, η κυκλοφορία των ανθρώπων είναι περιορισμένη και είναι δυνατή μόνο η έξοδος στους δρόμους και στους δημόσιους χώρους για την εκτέλεση των ακόλουθων δραστηριοτήτων.

 • Ταξιδέψτε στον τόπο εργασίας για να εκτελέσετε τις εργασίες τους, επαγγελματικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Απόκτηση τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων και βασικών αναγκών.
 • Παροχή βοήθειας σε κέντρα, υπηρεσίες και ιδρύματα υγείας. Επανάληψη στον τόπο της συνήθους διαμονής.
 • Βοήθεια και φροντίδα για ηλικιωμένους, ανηλίκους, εξαρτώμενα πρόσωπα, άτομα με αναπηρία ή ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα.
 • Ταξίδι σε χρηματοπιστωτικούς και ασφαλιστικούς φορείς. Λόγω ανωτέρας βίας ή μιας κατάστασης ανάγκης.
 • Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα παρόμοιας φύσης πρέπει να διεξάγεται μεμονωμένα, εκτός αν συνοδεύεταιnied από άτομα με ειδικές ανάγκες ή για άλλο δικαιολογημένο λόγο.

Πρέπει να πάω στη δουλειά;


Στις 29 Μαρτίου, δημοσιεύθηκε ένας νέος κανονισμός στο BOE που απαιτεί την παύση κάθε μη απαραίτητης δραστηριότητας, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω το ταξίδι. Εάν πρέπει να πάτε στη δουλειά θα χρειαστείτε ένα NIE Αριθμός.

Με τον τρόπο αυτό, εξετάζονται οι βασικές εργασίες:

- Οι δραστηριότητες που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού της αγοράς: τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, προϊόντα υγιεινής, φάρμακα, προϊόντα υγείας ή οποιοδήποτε προϊόν για την προστασία της υγείας.

- Παράδοση στο σπίτι για επιχειρήσεις και εστιατόρια.

- Παραγωγή και διανομή αγαθών, υπηρεσιών, τεχνολογίας υγείας, ιατρικού υλικού, εξοπλισμού προστασίας, εξοπλισμού υγείας και νοσοκομείου.

- Οι βασικές δραστηριότητες της μεταποιητικής βιομηχανίας που προσφέρουν προμήθειες και υλικό για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο παρόν διάταγμα.

- Μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων.

-Δημοκρατικά ιδρύματα, πολιτική προστασία, θαλάσσια διάσωση, πυροπροστασία, ορυχεία και ασφάλεια κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια. Επίσης ιδιωτική ασφάλεια.

-Οι απαραίτητες για τη διατήρηση του υλικού των ενόπλων δυνάμεων.

-Όλες οι δραστηριότητες των κέντρων υγείας, η φροντίδα των ανηλίκων και των ηλικιωμένων, οι ανάπηροι και εξαρτώμενοι άνθρωποι και εκείνες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα κατά του COVID-19. Επίσης υπηρεσίες κηδειών και συναφείς δραστηριότητες.

-Αγειονομική περίθαλψη.

-Μedia και πωλήσεις τύπου.

-Τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες

-Τηλεφωνική, οπτικοακουστική και βασική υπηρεσία ηλεκτρονικών υπολογιστώνnies

-Δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία και τη φροντίδα των θυμάτων βίας λόγω φύλου

-Οι δικηγόροι, δικηγόροι, διερμηνείς και ψυχολόγοι που παρακολουθούν μη ανασταλτική δικαστική δραστηριότητα.

-Δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων σε επείγουσες δράσεις.

-Μέσα και αρχεία για να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες καθιερωμένες υπηρεσίες.

-Καθαρισμός, συντήρηση και επιδιόρθωση επειγουσών βλαβών, συλλογή και διαχείριση επικίνδυνων και αστικών αποβλήτων.

-Κέντρα για την υποδοχή των προσφύγων και τα κέντρα προσωρινής διαμονής των μεταναστών και ιδιωτικών φορέων διαχείρισης που επιδοτούνται από τον υπουργό Μετανάστευσης που δραστηριοποιούνται σε ανθρωπιστική δράση.

-Παροχή νερού. Αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα.

-Οι βασικές για την πρόγνωση του καιρού.

-Υπηρεσία ταχυδρομείου.

-Σέκτορες και υποτομείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα εισαγωγής και προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού

-Διανομή και παράδοση προϊόντων που αγοράζονται μέσω Διαδικτύου ή τηλεφώνου

-Όλα αυτά που θα κρίνονταν απαραίτητα στην κατάσταση επιφυλακής.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που δεν εργάζονταν προηγουμένως στο πλαίσιο της τηλεργασίας ή σε άλλες περιστάσεις, όπως η αναρρωτική άδεια, πρέπει να επωφεληθούν από την ανακτηθείσα αμειβόμενη άδεια που περιλαμβάνεται στο βασιλικό διάταγμα.

Αν πρέπει να πάω στη δουλειά, χρειάζομαι ένα πέρασμα;


Όλοι οι εργαζόμενοι που πρέπει να πάνε να εργαστούν επειδή θεωρούνται βασικές υπηρεσίες πρέπει να πάνε στον χώρο εργασίας με το πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η κυβέρνηση.

Το BOE δημοσίευσε το πρότυπο δήλωσης ευθύνης που πρέπει να υποβληθεί στις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

Αυτό το «laissez-passer» περιέχει τις λεπτομέρειες της εταιρείας και του υπαλλήλου που φέρει το πιστοποιητικό. Με αυτόν τον τρόπο ο εργαζόμενος θα είναι σε θέση να κάνει τα απαραίτητα ταξίδια για την εκπλήρωση του σκοπού της εργασίας και να αποφύγει πιθανή κύρωση για το δρόμο σε περίπτωση που το απαιτούν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Τι φαίνεται το έγγραφο; Ποιος πρέπει να το εκδώσει;


Σύμφωνα με την πρόσθετη διάταξη του Δ.Σ. της Δευτέρας 30 Μαρτίου, είναι «η εταιρεία ή ο εργοδότης» που πρέπει να εκδώσει «υπεύθυνη δήλωση» που αναγνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι συμμορφώνονται με τις συνθήκες που απαιτούνται για να ταξιδέψουν στο χώρο εργασίας. (Το μοντέλο για το έγγραφο σε εικόνες).

Μπορώ να πάρω ένα NIE Αριθμός κατά τη διάρκεια του κλεισίματος του coronavirus;

Όλοι οι αστυνομικοί σταθμοί στην Ισπανία έχουν αναστείλει την έκδοση NIE Αριθμοί στην Ισπανία. Εδώ στη ΜΟΥ NIE εξακολουθούμε να παίρνουμε κρατήσεις και αυτές οι κρατήσεις θα δοθεί προτεραιότητα μόλις ανοίξει ο αστυνομικός σταθμός. Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε κράτηση NIE Αριθμός ραντεβού στο διαδίκτυο.

Χρειάζεστε ένα δελτίο για να πάτε για ψώνια;


Όχι, δεν χρειάζεστε άδεια να πάτε για ψώνια ή στο φαρμακείο, καθώς αυτές θεωρούνται βασικές δραστηριότητες και επιτρέπονται από το βασιλικό διάταγμα.

Πρέπει να κρατήσω τις αποδείξεις από την αγορά ή το φαρμακείο σε περίπτωση που σταματήσω;


Δεν είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει αυτόματη ποινή αν δεν τις μεταφέρετε, αν και συνιστάται. Σε περίπτωση που σταματήσετε από τις δυνάμεις ασφαλείας και κάνουν τους σχετικούς ελέγχους για να διαπιστώσετε εάν συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις για να βρίσκεστε στο δρόμο, θα είναι ευκολότερο να αποδείξετε ότι δεν διαπράττετε παράβαση εάν μεταφέρετε τις αποδείξεις, τις συνταγές, την τραπεζική απόδειξη κλπ. που το αποδεικνύουν. 

Μπορώ να πάω για ψώνια με κάποιον άλλο;


Για να πάτε για ψώνια και σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται να βγείτε έξω στο δρόμο, πρέπει να πάτε μόνοι. Μπορείτε να συνοδεύσετε άτομα με ειδικές ανάγκες, ανήλικα άτομα, ηλικιωμένους ή «για άλλους δικαιολογημένους λόγους». Όπως βλέπουμε, αυτές οι «άλλες αιτιολογημένες αιτίες» δεν είναι λεπτομερείς, αλλά γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να είναι αιτίες ανωτέρας βίας για να θεωρηθούν εξαιρετικές.

Αυτή ήταν μια από τις τροποποιήσεις που συμπεριλήφθηκαν από την εκπόνηση του πρώτου διατάγματος, το οποίο στην αρχή δεν προέβλεπε ότι ήταν δυνατόν να βγούμε από την συνοδείαnieαπό μικρά παιδιά, γεγονός που αποτελούσε πρόβλημα για εκείνους που έπρεπε να τους αφήσουν μόνοι τους στο σπίτι.

Μπορώ να έχω εταιρεία στο αυτοκίνητο;


Το διάταγμα ορίζει ότι τα ιδιωτικά οχήματα θα μπορούν να οδηγούν σε δημόσιους δρόμους για να εκτελούν τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες ή να ανεφοδιάζουν βενζινάδικα ή πρατήρια καυσίμων.

Όπως αναφέρεται στο RD, αυτά τα ταξίδια πρέπει να «γίνονται ξεχωριστά, εκτός εάν συνοδεύονταιnieδ από άτομα με ειδικές ανάγκες, ανηλίκους, ηλικιωμένους ή υπάρχει άλλος δεόντως αιτιολογημένος λόγος ».

Στις 25 Μαρτίου, η κυβέρνηση διευκρίνισε το διάταγμα και πρόσθεσε το ακόλουθο κείμενο

«Δημόσια, ιδιωτική συμπληρωματική και ιδιωτική μεταφορά ατόμων με οχήματα έως και 7 θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των περιπτώσεων ταξιδιού που επιτρέπονται στο άρθρο 463 του βασιλικού διατάγματος 2020/14, της XNUMXης Μαρτίου, στο οποίο περισσότερα από ένα άτομο πρέπει να ταξιδεύει στο όχημα, πρέπει να σέβεται το γεγονός ότι υπάρχει το πολύ ένα άτομο ανά σειρά καθισμάτων, διατηρώντας τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση μεταξύ των επιβατών ".

Με άλλα λόγια, επιτρέπεται σε δύο άτομα να ταξιδεύουν με ένα αυτοκίνητο, τον οδηγό και ένα άτομο στο αντίθετο πίσω κάθισμα και υπό τον όρο ότι το ταξίδι γίνεται για έναν από τους λόγους που καθορίζονται στο διάταγμα της κατάστασης συναγερμού. Αυτά τα ταξίδια μπορούν επίσης να γίνουν σε ενοικιαζόμενα οχήματα.

Δεδομένου ότι η έννοια της «δεόντως αιτιολογημένης αιτίας» αφήνεται ευρέως ανοιχτή στη διατύπωση του διατάγματος, είναι πιθανό ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που δεν προσδιορίζονται στην ΕΑ κατά περίπτωση.

Πόσο καιρό θα έπρεπε να περπατήσει με τον σκύλο;


Το περπάτημα του σκύλου είναι μια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην κατάσταση προειδοποίησης. Όταν αναφέρθηκαν λεπτομερώς σε συνέντευξη τύπου, ο διευθυντής του Κέντρου Συντονισμού για Ειδοποιήσεις και Επείγουσες Καταστάσεις του Υπουργείου Υγείας, Φερνάντο Σίμον, διευκρίνισε ότι «δεν περιορίστηκαν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο χρόνο, αλλά στον συνηθισμένο χρόνο.

Ωστόσο, από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιωμάτων των Ζώων, υπαγορεύουν τις ακόλουθες συστάσεις:

Κάντε σύντομες βόλτες, μόνο για να καλύψετε τις φυσιολογικές ανάγκες.
Αποφύγετε την επαφή με άλλα ζώα ή ανθρώπους. Φορέστε ένα μπουκάλι νερό με απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τα ούρα και τις σακούλες για το πόσο.


Δώστε προτεραιότητα στις βόλτες κατά περιόδους όταν υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι στο δρόμο.

Μπορώ να φύγω από το σπίτι για να φροντίζω για ένα μέλος της οικογένειας ή για εξαρτώμενο άτομο ή να τρέχω για αυτούς;


Αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις που καλύπτει το βασιλικό διάταγμα: «βοήθεια και φροντίδα για ηλικιωμένους, ανηλίκους, εξαρτώμενα άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες ή ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα».

Είναι σημαντικό να συμμορφώνεστε με τις συστάσεις ασφαλείας για να αποφύγετε την μόλυνση των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ελαχιστοποιώντας την επαφή. 

Όσοι πρέπει να αλλάξουν την επιμέλεια ανηλίκων μπορούν επίσης να μετακινηθούν για να τους παρακολουθήσουν. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Juan Carlos Campo, διαβεβαιώνοντας ότι τα καθεστώτα επιμέλειας και επίσκεψης χωρισμένων γονέων «θα πρέπει να συνεχίσουν να συμμορφώνονται» κατά τη διάρκεια της ανησυχίας, διασφαλίζοντας ότι «η επιστροφή του παιδιού στη συνήθη το σπίτι είναι μια από τις εξαιρετικές αιτίες »στο διάταγμα που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση.

Μπορώ να πάω έξω για να συνοδεύσω ένα άτομο με αναπηρία;


Στις 20 Μαρτίου, το Υπουργείο Υγείας υπέγραψε μια οδηγία που εξουσιοδοτεί ρητά «άτομα με αναπηρίες που έχουν διαταραχές συμπεριφοράς, όπως άτομα που έχουν διαγνωστεί με διαταραχή φάσματος αυτισμού και διαταραχή συμπεριφοράς, η οποία επιδεινώνεται από την κατάσταση περιορισμού που προκύπτει από τη δήλωση του κράτους συναγερμού και συνοδευτικού ατόμου, για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης.

Πρέπει να παράσχω τεκμηρίωση ότι συνοδεύω ένα άτομο με αναπηρία;


Ο κανόνας δεν αποδεικνύει ότι πρέπει να μεταφερθεί η τεκμηρίωση. Ωστόσο, τόσο η Confederación Autismo España όσο και η CERMI συνιστούν να μεταφερθούν τα ακόλουθα έγγραφα

Επίσημο πιστοποιητικό αναγνώρισης της αναπηρίας. Σε περίπτωση αναγνώρισης της αναπηρίας.


Συνταγογράφηση ενός υγειονομικού ή κοινωνικού επαγγελματία, εάν υπάρχει.
Αντίγραφο της Οδηγίας της 19ης Μαρτίου 2020, από το Υπουργείο Υγείας, για τη θέσπιση ερμηνευτικών κριτηρίων για τη διαχείριση της κατάστασης της κρίσης της υγείας που προκαλείται από το COVID-19.


Συμπληρωματικές ιατρικές, ψυχολογικές ή κοινωνικές εκθέσεις που περιγράφουν ατομικές ανάγκες ή / και ύπαρξη προβλημάτων συμπεριφοράς, εάν υπάρχουν.

Πρέπει τα άτομα με αναπηρίες να αναγνωρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο;


Όχι. Παρόλο που υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να φορούν κάποιο είδος σήματος για να αποφύγουν να τους φωνάζουν από το μπαλκόνι όταν πραγματοποιούνται αυτές οι θεραπευτικές βόλτες, δεν υπάρχει υποχρέωση να «επισημάνουμε» άτομα με οποιαδήποτε αναπηρία που πρέπει να πάνε έξω. Το Confederación Autismo España προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό.

Μπορώ να πάρω πρόστιμο;


Ο Ποινικός Κώδικας και ο Νόμος για την Ασφάλεια των Πολιτών περιλαμβάνουν τις εγκληματικές και διοικητικές παραβάσεις που ενδέχεται να προκληθούν από πολίτες που δεν σέβονται την κατάσταση συναγερμού, όπως φαίνεται στη σειρά με την οποία ο Υπουργός Εσωτερικών, Fernando Grande-Marlaska, ρυθμίζει τις ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας στο σημερινό σενάριο.

Τα εγκλήματα «μη συμμόρφωσης ή αντίστασης σε εντολές εξουσίας» τιμωρούνται, στη σοβαρότερη μορφή τους, με φυλάκιση έως και τεσσάρων ετών, ενώ η εφαρμογή του νόμου για την ασφάλεια των πολιτών συνεπάγεται ποινή για σοβαρό παράπτωμα με πρόστιμα μεταξύ 600 και 30,000 ευρώ.


Ο ίδιος νόμος για την ασφάλεια των πολιτών ορίζει ότι «για σοβαρές παραβάσεις, ο ελάχιστος βαθμός θα περιλαμβάνει το πρόστιμο από 601 έως 10,400 ευρώ, τον μέσο βαθμό από 10,401 έως 20,200 ευρώ και τον μέγιστο βαθμό από 20,201 έως 30,000 ευρώ».

ΣΕΠΕ (γραφείο ανεργίας)


Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων αναστέλλονται και τα δικαιώματα δεν μειώνονται για τις καθυστερημένες υποβολές.
Προστασία ανεργίας έχουν θεσπιστεί μέτρα για τους εργαζομένους που πλήττονται από αναστολές συμβάσεων και μείωσης των ωρών εργασίας (ERTEs).


Εάν λαμβάνετε ήδη επιδόματα ανεργίας ή επιδοτήσεις
Όσον αφορά την εγγραφή ως αιτούντος εργασία: ελέγξτε τις οδηγίες της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης της Αυτόνομης Κοινότητας σας για την ανανέωση ή την καταχώριση της απαίτησης για απασχόληση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα.


Δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για παράταση του επιδόματος, η πληρωμή θα διατηρηθεί μετά από έξι μήνες.


Η καταβολή του επιδόματος ανεργίας δεν θα διακοπεί λόγω μη υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης εισοδήματος για τα άτομα που λαμβάνουν το επίδομα για τους εργαζόμενους άνω των 52 ετών.

LA RENTA 


Αύριο, 1η Απριλίου, αρχίζει η προθεσμία για την παρουσίαση των δηλώσεων εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων για το 2019, μια άτυπη εκστρατεία που ξεκινάει με πλήρη απομόνωση λόγω της επιδημίας κοροναϊού.

Σύμφωνα με αυτό το ημερολόγιο, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέσω διαδικτύου μέσω του προγράμματος εισοδήματος ιστού ή της εφαρμογής για κινητά από την 1η Απριλίου.


Όσοι επιθυμούν να αρχειοθετήσουν τις επιστροφές τους μέσω τηλεφώνου μέσω του προγράμματος "Le llamamos" (Σας καλούμε) μπορούν να το ζητήσουν από τις 5 Μαΐου έτσι ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να σας καλέσει από τις 7 Μαΐου, το συντομότερο δυνατό, αλλά χωρίς τη δυνατότητα να επιλέξετε χρονικό διάστημα όπως σε προηγούμενες καμπάνιες.


Όσον αφορά την προσωπική προσοχή στα γραφεία - τα οποία είναι σήμερα κλειστά - ο Οργανισμός διατηρεί την έναρξη στις 13 Μαΐου με προηγούμενο διορισμό που μπορεί να ζητηθεί από τις 5 Μαΐου. Η εκστρατεία για το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία θα παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, εξαιρουμένων των δηλώσεων που πρέπει να καταβληθούν με άμεση χρέωση, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 25 Ιουνίου.


Τα άτομα που έχουν τα παλαιά πιστοποιητικά μόνιμης διαμονής στο Α4 δεν θα είναι σε θέση να κλείσουν ραντεβού στο διαδίκτυο καθώς ζητούν τον αριθμό υποστήριξης και επειδή είναι παλιά (αν και εξακολουθούν να ισχύουν), δεν δέχονται αυτούς τους αριθμούς. Πρέπει είτε να κλείσετε το ραντεβού μέσω τηλεφώνου είτε όταν είναι ανοιχτά, μπορείτε να ζητήσετε ένα πινέλο (cl @ ve) στο γραφείο. (Παράδειγμα κωδικού υποστήριξης πιστοποιητικού a4 σε εικόνες).

Οικονομική βοήθεια


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΒΙΡΟΥ
Κοινωνικά μέτρα να μην αφήνουν κανέναν πίσω.


Όλες οι εκδιώξεις χωρίς εναλλακτική στέγαση αναστέλλονται, οι συμβάσεις για 6 μήνες και υποστηρίζονται από μικροπιστώσεις σε άτομα σε ευάλωτες καταστάσεις. Επιπλέον, εάν παραμείνουν σε αυτήν την κατάσταση μετά την κρίση, το κράτος θα φροντίσει το χρέος. Οι μεγάλοι ιδιοκτήτες σπιτιού θα πρέπει να πραγματοποιήσουν έκπτωση 50% ή αναδιάρθρωση χρέους σε 3 χρόνια.


Επέκταση του μορατόριουμ υποθήκης. Επέκταση του μορατόριουμ για την πληρωμή υποθηκών και στις εγκαταστάσεις και τα γραφεία των αυτοαπασχολούμενων και τα κριτήρια ευπάθειας.


Η διακοπή κάθε είδους προμήθειας στη συνήθη κατοικία απαγορεύεται εφόσον ισχύει η κατάσταση συναγερμού. Επιπλέον, το κοινωνικό επίδομα επεκτείνεται έτσι ώστε τα άτομα που έχουν γίνει ευάλωτα να είναι επιλέξιμα γι 'αυτό, εφαρμόζει μορατόριουμ στην πληρωμή των προμηθειών για τους αυτοαπασχολούμενους και τις ΜΜΕ και μπορούν να προσαρμόσουν τις συμβάσεις τους στις νέες καταναλωτικές πραγματικότητες τους, χωρίς ποινή.


Νέα εργατικά μέτρα


Επίδομα για τους οικιακούς εργαζομένους. Επιχορηγείται μια προσωρινή ανεργία για την οποία μπορούν να υποβάλουν αίτηση εάν καταστούν άνεργοι ή μειωθούν οι ώρες εργασίας τους. 


Έκτακτο επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους και τους προσωρινά απασχολούμενους, των οποίων η σύμβαση έχει λήξει μετά τη δήλωση συναγερμού και δεν έχουν την απαραίτητη συνεισφορά για την πρόσβαση σε άλλο όφελος ή επιδότηση.
Ισότητα.


Υπηρεσίες φροντίδας για θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση.


Η ασφαλής εναλλακτική στέγαση είναι εγγυημένη για τα θύματα της βίας των ανδρών μέσω της διαμονής σε ξενοδοχείο εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες υποδοχής.
Η συμμόρφωση με τα προληπτικά μέτρα και τις ποινές απαγόρευσης είναι μια εγγυημένη προσέγγιση για τη βία με βάση το φύλο.


Οι μηχανισμοί δημιουργούνται έτσι ώστε τα δημοτικά συμβούλια και οι αυτόνομες περιφέρειες να μπορούν να κατανείμουν την εκτέλεση των κονδυλίων του κρατικού συμφώνου για τη βία που βασίζεται στο φύλο.


Κατανάλωση


Περιορισμός της διαφήμισης σε απευθείας σύνδεση παιχνιδιών για τη διάρκεια του κρατικού συστήματος συναγερμού.


Μορατόριουμ για τις πληρωμές καταναλωτικών πιστώσεων για ευάλωτους ανθρώπους οικονομικό για τρεις μήνες, το οποίο μπορεί να επεκταθεί.
Στην περίπτωση ακυρωμένων περιηγήσεων, μπορεί να εκδοθεί ένα κουπόνι για χρήση από τον καταναλωτή σε ένα χρόνο. Αν δεν χρησιμοποιηθεί, επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.

Μπορώ να έχω την κατοικία στην Ισπανία κατά τη διάρκεια του κλεισίματος του Coronavirus;

Όχι, όλες οι αιτήσεις διαμονής παραμένουν σε αναμονή μέχρι να ολοκληρωθεί το κλείδωμα. Κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε αίτηση για διαμονή στην Ισπανία

Links

NIE Αριθμός MALAGA

NIE Αριθμός Benidorm

NIE Αριθμός Murcia

NIE Αριθμός Alicante

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στην Torrevieja της Ισπανίας

Καλώς ήρθατε στην Torrevieja της Ισπανίας. Η νέα σας ζωή στον ήλιο είναι έτοιμη να ξεκινήσει, αλλά ένα από τα πρώτα πράγματα που θα χρειαστείτε για να κάνετε οτιδήποτε άλλο είναι να πάρετε ένα Torrevieja NIE αριθμός.

Τι είναι ένα NIE Αριθμός και γιατί χρειάζομαι ένα στο Torrevieja;

Τι Torrevieja NIE Ο αριθμός μοιάζει
Τι Torrevieja NIE Ο αριθμός μοιάζει

Η περιοχή NIE Αριθμός στον οποίο εκδίδεστε Torrevieja είναι επίσης γνωστή ως a Αναγνωριστικό νομού Extranjero στα ισπανικά. Είναι ο αριθμός φορολογικού σας μητρώου που δίνεται από την ισπανική αστυνομία. Δεν είναι ταυτότητά του.

Το Torrevieja σου NIE ο αριθμός θα αρχίσει με ένα γράμμα, ακολουθούμενο από επτά αριθμούς, τελειωμένο με ένα άλλο γράμμα. (Για παράδειγμα C - 6765654 - Z). Τα δικα σου NIE ο αριθμός είναι μοναδικός για εσάς και δεν είναι ούτε μεταβιβάσιμο ούτε λήγει.

Θα χρειαστείτε ένα NIE Αριθμός στο Torrevieja για να ολοκληρώσετε τις παρακάτω εργασίες:

Πώς μπορώ να πάρω ένα NIE Αριθμός στο Torrevieja Fast;

Εδώ στη ΜΟΥNIE να σας πάρει σας NIE Ο γρήγορος αριθμός είναι δουλειά μας. Θα κλείσουμε το ραντεβού σας στο Torrevieja αστυνομικό τμήμα, Ολοκληρώστε το NIE Αριθμός γραφειοκρατία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε σας για να εκτυπώσετε μαζί με τον εύχρηστο οδηγό μας για το τι πρέπει να κάνετε την ημέρα του ραντεβού σας.

Η μόνη σας δουλειά είναι να φτάσετε στο αστυνομικό τμήμα Torrevieja την εποχή και την ημερομηνία που σας παρέχουμε να παραδώσετε τα χαρτιά σας και να δείξετε το διαβατήριό σας για να συλλέξετε NIE Αριθμός.

Είστε έτοιμοι να πάρετε το δικό σας NIE Αριθμός?

Ευτυχισμένο ζευγάρι πάρτε ένα NIE Αριθμός στο Torrevieja

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε για μας NIE Αριθμός υπηρεσία στο Torrevieja

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ NIE Αριθμός πληροφοριών Torrevieja

Πηγαίνω στο δημαρχείο ή στο αστυνομικό τμήμα για το ραντεβού μου; Μπορώ να προσπαθήσω να γυρίσω χωρίς ραντεβού;

Το αστυνομικό τμήμα Torrevieja

Το ραντεβού σας θα πραγματοποιηθεί στο αστυνομικό τμήμα Torrevieja. Θα κάνουμε το ραντεβού σας για εσάς με την αστυνομία και θα σας προσφέρουμε ένα CITAS PREVIA (κράτηση συνταγής) που θα σας χρόνο ραντεβού, ημερομηνία και τοποθεσία. Χωρίς ραντεβού δεν θα δείτε σε καμία περίπτωση.

Μπορεί κάποιος άλλος να πάει στο ραντεβού μου για λογαριασμό μου; Θα χρειαστώ έναν μεταφραστή μαζί μου;

Όχι, πρέπει να παρακολουθήσετε το δικό σας NIE Αριθμός συνάντηση με το αρχικό διαβατήριό σας για να δείξετε ποιοι είστε. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι εάν έχετε υπογράψει την ισχύ της atorney (POA) σε έναν δικηγόρο για να ενεργήσετε εκ μέρους σας.

Γενικά δεν θα χρειαστείτε μεταφραστή μαζί σας, αλλά αν νιώθετε πιο άνετα, μπορούμε να σας φέρνουμε σε επαφή μεταφραστή στο Torrevieja ποιος μπορεί να πάει μαζί σου.

Τι θα χρειαστεί να πάρω μαζί μου στο ραντεβού;

Θα σας στείλουμε με email το πιστοποιητικό Cita Previa, το οποίο είναι η κάρτα ραντεβού σας. Θα σας στείλουμε επίσης email NIE Τα έντυπα αριθμού 790 / EX-15 που θα συμπληρωθούν ολοκληρώθηκαν για εσάς.

Θα χρειαστεί επίσης να πάρετε:

Αν μου πάρει NIE Αριθμός στο Torrevieja μπορώ τότε να εργαστώ / να ζήσω σε άλλη περιοχή της Ισπανίας;

Ναι, το δικό σου NIE Ο αριθμός θα σας καλύψει για ολόκληρη την Ισπανία συν τις Καναρίους Νήσους και τις Βαλεαρίδες Νήσους. Δεν χρειάζεστε ένα NIE Αριθμός για κάθε διαφορετική περιοχή της Ισπανίας ένας αριθμός σας καλύπτει για όλες τις περιοχές. Διαβάστε ΜΟΥNIE Κριτικές.

Θα πάρω ένα λευκό NIE Αριθμητικό πιστοποιητικό πράσινης κάρτας;

Σας NIE Ο αριθμός θα έρθει σε ένα λευκό χαρτί A4. Αυτός είναι ο πρώτος αριθμός βήματος. Μόλις είστε έτοιμοι να υποβάλετε αίτηση για κατοίκηση, θα λάβετε ένα πράσινο Ισπανική κάρτα διαμονής.

Πρέπει να υπογράψω στο Padron στο Torrevieja για να πάρω ένα NIE Αριθμός στην πόλη;

Όχι, δεν θα πρέπει να είστε στο padron, αλλά θα χρειαστεί να έχετε μια διεύθυνση στην περιοχή του Alicante για τα χαρτιά σας.

Τι θα συμβεί αν ζητήσω να απορριφθεί για ένα NIE Αριθμός στο Torrevieja;

Εάν σας NIE Η αίτηση αριθμού απορρίπτεται στο Torrevieja καλέστε το γραφείο μας και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εργαστείτε στο πρόβλημα. Είναι πιθανό ότι παρακολουθήσατε το ραντεβού σας χωρίς τη σωστή γραφική εργασία.

Πρέπει να πληρώσω NIE Φόρος αριθμού πριν ή μετά το ραντεβού μου στο αστυνομικό τμήμα;

Πρέπει να πάρετε το έντυπο 790 στην τράπεζα για να πληρώσετε NIE Αριθμός φόρου πριν από το ραντεβού σας. Η αίτησή σας δεν θα υποβληθεί σε επεξεργασία εκτός αν έχετε σφραγίδα τραπεζογραμματίου στο έντυπο 790.

Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλιση υγείας για να πάρω ένα NIE Αριθμός στο Torrevieja;

Για να αποκτήσετε ένα πρώτο βήμα χαρτί λευκό A4 NIE Αριθμός στο Torrevieja δεν θα χρειαστείτε ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Θα μου NIE Ο αριθμός λήγει;

Όχι. NIE Ο αριθμός στην Ισπανία έληγε μετά από 3 μήνες. Ωστόσο NIE Τα πιστοποιητικά αριθμού που εκδίδονται σήμερα δεν θα έχουν ημερομηνία λήξης και θα είναι μαζί σας για όλη τη ζωή.

Μπορώ να ανταλλάξω την άδεια οδήγησης με ισπανική άδεια οδήγησης χωρίς ένα NIE Αριθμός?

Όχι, θα πρέπει να έχετε το δικό σας NIE Αριθμός πριν να μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση για το δικό σας Ισπανική άδεια οδήγησης.

Εάν θέλω να δουλέψω στην Ισπανία θα χρειαστώ ένα NIE Αριθμός μόνο ή αριθμός κοινωνικής ασφάλισης;

Για να εργαστείτε στην Ισπανία θα πρέπει να έχετε και τα δύο NIE Αριθμός και α Κοινωνική ασφάλιση αριθμός. Προσφέρουμε ένα πακέτο αριθμού κοινωνικής ασφάλισης ανοίγοντας τη φόρμα κράτησης.

Πότε θα μου εκδοθεί το NIE Πιστοποιητικό αριθμού; Θα πρέπει να έρθω ξανά σε μια άλλη μέρα;

Κανονικά εκδίδεται το πιστοποιητικό σας την ίδια ημέρα με το ραντεβού σας. Η κανονικά σας κατευθύνεται να επιστρέψει στο αστυνομικό τμήμα στις 2μμ. Μερικές φορές, εάν ένας ανώτερος υπάλληλος δεν είναι στην περιοχή για να υπογράψει το πιστοποιητικό σας ίσως σας ζητηθεί να επιστρέψετε μια άλλη μέρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ TORREVIEJA

Torrevieja βρίσκεται στην Costa Blanca της Ισπανίας, περίπου 50 λεπτά νότια της Ισπανίας Αεροδρόμιο του Αλικάντε

Το Torrevieja δεν αποτελεί θέρετρο στην αίσθηση των διακοπών. Υπάρχουν μόνο μερικές ξενοδοχεία και η περιοχή είναι πολύ αγαπημένη από τους Ισπανούς που έρχονται εδώ κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών για τις διακοπές τους. Η πόλη περιβάλλεται από εξαιρετικές αστικοποιήσεις, όλα με πισίνες και όμορφους κήπους και όλη η περιοχή απολαμβάνει υπέροχες παραλίες με ψιλή άμμο και κρυστάλλινα νερά.

Χιλιάδες άνθρωποι από τη βόρεια Ισπανία και τη Βόρεια Ευρώπη έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην πόλη. Οι ντόπιοι είναι φιλικοί και ευπρόσδεκτοι τόσο στον εθνικό όσο και στον διεθνή τουρισμό. Τα αγγλικά ομιλούνται ευρέως.

Εσωτερικές συνδέσεις

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στο Αλικάντε

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στη Μάλαγα

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στο Μπενιντόρμ

.

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός Alicante

Καλωσήρθες στο Αλικάντε. Η νέα σας ζωή στον ήλιο πρόκειται να ξεκινήσει. Όμως, το μόνο πράγμα που θα χρειαστείτε πριν αρχίσετε να εργάζεστε, ανοίξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό ή αγοράστε ένα σπίτι είναι ένα Αλικάντε NIE αριθμός.

Τι είναι το Αλικάντε NIE Αριθμός και γιατί χρειάζομαι;

Το Αλικάντε σας NIE Αριθμός, γνωστός ως a Αναγνωριστικό νομού Extranjero στα ισπανικά είναι ο αριθμός φορολογικού σας μητρώου που δίνεται από την ισπανική αστυνομία.

Το Αλικάντε σας NIE ο αριθμός αρχίζει γενικά με ένα γράμμα, ακολουθούμενο από επτά αριθμούς, που τελειώνουν με ένα άλλο γράμμα. (Για παράδειγμα T - 5454321 - Z). Τα δικα σου NIE ο αριθμός είναι μοναδικός για εσάς και δεν είναι ούτε μεταβιβάσιμο ούτε λήγει.

Θα χρειαστείτε ένα NIE Αριθμός για να ολοκληρώσετε τις παρακάτω εργασίες:

 • Άνοιγμα ισπανικού τραπεζικού λογαριασμού
 • Εργασία στην Ισπανία
 • Αγοράστε μια επιχείρηση στην Ισπανία
 • Αγοράστε ένα ακίνητο στην Ισπανία
 • Πάρτε μια σύμβαση κινητής τηλεφωνίας στην Ισπανία
 • Πάρτε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη στην Ισπανία
 • Μείνετε στην Ισπανία για περισσότερο από 90 ημέρες

Τι κάνει μια Αλικάντε NIE Ο αριθμός μοιάζει;

Σας NIE Ο αριθμός θα σας εκδοθεί από την ισπανική αστυνομία σε λευκό χαρτί A4 (όχι κάρτα). Το πιστοποιητικό θα φέρει το πλήρες όνομά σας, τον αριθμό του διαβατηρίου, την ημερομηνία γέννησης και το NIE Ο αριθμός εκτυπώνεται σε αυτό και θα δηλώνει το αστυνομικό τμήμα που το εξέδωσε.

Χρειάζομαι μου NIE Αριθμός στο Αλικάντε, Πόσο σύντομα μπορείτε να με βοηθήσετε;

Οδηγός για την επίτευξη ενός NIE Αριθμός στο Αλικάντε της Ισπανίας.

MY NIE είναι η Ισπανία νούμερο ένα σε απευθείας σύνδεση NIE Αριθμός υπηρεσία.

Μπορούμε να οργανώσουμε το σύνολο σας NIE Αριθμημένη εμπειρία στο διαδίκτυο. Θα κλείσουμε το ραντεβού σας στο Αστυνομικό τμήμα του Αλικάντε σε μια ώρα και ημερομηνία που σας ταιριάζει, συν ολοκληρώστε όλα τα γραφειοκρατικά σας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε σας για να τυπώσετε απλά.

Το μοναδικό σας καθήκον θα είναι να φτάσετε στο αστυνομικό τμήμα του Αλικάντε την εποχή και την ημερομηνία που σας παρέχουμε και να δείξετε το διαβατήριό σας και να παραδώσετε τα χαρτιά που σας προσφέρουμε.

Είστε έτοιμοι να πάρετε το δικό σας NIE Αριθμός στο Αλικάντε;

πώς να κάνετε κράτηση NIE Αριθμός διορισμού στο Αλικάντε

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα για μας NIE Αριθμητική υπηρεσία για την περιοχή του alicante και παραγγείλετε το NIE Αριθμός σήμερα.

Επιπλέον NIE Αριθμητικές πληροφορίες

Πόσο σύντομα μετά μου NIE Αριθμός ραντεβού θα πάρω μου NIE Πιστοποιητικό αριθμού;

Μόλις έχετε παρακολουθήσει το αστυνομικό τμήμα του Αλικάντε, σας παρέδωσε NIE Αριθμός γραφειοκρατία, μαζί με τις δύο φωτογραφίες διαβατηρίου σας, και εμφανίζεται το διαβατήριό σας θα πρέπει κανονικά να εκδοθεί με το NIE Πιστοποιητικό αριθμού την ίδια ημέρα.

Ωστόσο, κάποιες φορές, αν δεν υπάρχει ανώτερος αξιωματικός στο site για να υπογράψει το πιστοποιητικό σας ίσως σας ζητηθεί να επιστρέψετε μια άλλη μέρα για να παραλάβετε το δικό σας NIE Πιστοποιητικό αριθμού.

Τι θα χρειαστεί να πάρω μαζί μου στο ραντεβού. Θα χρειαστώ έναν μεταφραστή μαζί μου;

Θα χρειαστεί να πάρετε τα ακόλουθα στοιχεία μαζί σας στην Αλικάντε NIE Αριθμός ραντεβού.

 • Τα έγγραφα που σας παρέχουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Ένα αντίγραφο φωτογραφίας της εσωτερικής σελίδας του διαβατηρίου σας
 • Το αρχικό σας διαβατήριο
 • Αποδεικτικά στοιχεία για το λόγο που χρειάζεστε NIE αριθμός

Στο ραντεβού σας απλά παραδίδετε χαρτιά, τα οποία θα είναι όλα σωστά όπως ο ειδικός μας NIE Η αριθμητική ομάδα το έχει ολοκληρώσει για εσάς. είναι πολύ απίθανο ότι θα χρειαστείτε ένα μεταφράστης αλλά είστε ευπρόσδεκτοι να πάρετε τη δική σας εάν αισθάνεστε άνετα.

Μπορώ να έχω ένα NIE Αριθμός ραντεβού τόσο για τον εαυτό μου όσο και για τον σύντροφό μου / φίλο ταυτόχρονα;

Όχι, κάθε άτομο που επισκέπτεται το αστυνομικό τμήμα του Αλικάντε για τους NIE Ο αριθμός θα χρειαστεί ξεχωριστό ραντεβού και δική του γραφική εργασία.

Σε γενικές γραμμές είμαστε σε θέση να σας δώσουμε δύο ραντεβού εντός 10 λεπτών το ένα από το άλλο, αλλά βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την ενότητα «άλλες σημειώσεις» στη φόρμα κράτησης για να μας πείτε ότι θέλετε την ίδια ημερομηνία και ώρα με τον σύντροφό σας.

Αν μου πάρει NIE Ο αριθμός στον Αλικάντε μπορώ να το χρησιμοποιήσω στη συνέχεια σε ένα άλλο μέρος της Ισπανίας;

Ισπανικά σου NIE Ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μέρη της ηπειρωτικής Ισπανίας, καθώς και στις Καναρίους και Βαλεαρίδες Νήσους. Ένας αριθμός σας καλύπτει για ολόκληρη την Ισπανία δεν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι για διαφορετικές περιοχές της Ισπανίας.

Μπορώ να πάω στο αστυνομικό τμήμα του Αλικάντε αν κατοικώ σε άλλη περιοχή της επαρχίας;

Ναι, μπορείτε να πάτε στο αστυνομικό τμήμα του Αλικάντε για να πάρετε το δικό σας NIE Αριθμός εάν ζείτε οπουδήποτε στην επαρχία του Αλικάντε που εκτείνεται από Denia προς την Μούρθια;.

Μπορώ να πάρω μου NIE Αριθμός στο Αλικάντε χωρίς ραντεβού;

Πριν από χρόνια μπορείτε να φτάσετε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα σας και να περιμένετε στην ουρά για να εκδοθεί ένα NIE Αριθμός. Αυτές τις μέρες η αστυνομία έχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων και δεν θα μπορείτε να το βλέπετε σε καμία περίπτωση χωρίς ένα NIE Αριθμός ραντεβού.

Είναι δυνατόν να πάρω μου NIE Αριθμός χωρίς να επισκεφθείτε το αστυνομικό τμήμα;

Δυστυχώς δεν. Πρέπει να παρευρεθείτε προσωπικά στο αστυνομικό τμήμα για να μπορέσετε να δείξετε το διαβατήριό σας και να παραλάβετε το δικό σας NIE Αριθμός.

Πού θα μου NIE Αριθμός ραντεβού στο Αλικάντε;

Το κεντρικό αστυνομικό τμήμα / γραφείο Forgieners μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: Calle de la Ebanistería, 4, 03008 Αλικάντε. Χρειάζεσαι ένα NIE Αριθμός κράτησης για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το αστυνομικό τμήμα. Δεν θα δείτε αν δεν έχετε την σωστή κράτηση και γραφική εργασία.

Πόσο καιρό θα μου NIE Αριθμός ραντεβού στο Alicante; Θα είμαι εκεί όλη την ημέρα;

Θα σας δοθεί μια καθορισμένη ώρα και ημερομηνία για το ραντεβού σας. Γενικά, οι αστυνομικοί σταθμοί εκτελούνται εγκαίρως, αλλά είναι πάντα καλύτερο να φτάνουν τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίς ώστε να μπορείτε να τις δείτε νωρίτερα εάν είναι δυνατόν.

Το συγκεκριμένο ραντεβού σας δεν θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από 2 λεπτά. Ο αξιωματικός θα ελέγξει τα έγγραφά σας στη συνέχεια εκδίδει είτε NIE Αριθμός εκεί και έπειτα, ή Ζητήστε από σας να επιστρέψετε τελευταία.

Τι θα συμβεί εάν μου αρνηθεί ένα NIE Αριθμός στο Αλικάντε

Στη συνήθη περίπτωση που απορρίπτεται η αίτησή σας, καλέστε το γραφείο μας στο 0034 665556070 το συντομότερο δυνατό. πιθανώς να έχετε ξεχάσει να πάρετε κάποια γραφειοκρατία ή κάτι που σας ζητήσαμε να λάβετε στις οδηγίες που σας έστειλα.

Πρέπει να πληρώσω NIE Φόρος αριθμού πριν ή μετά το διορισμό μου;

Χρειάζεστε to επισκεφθείτε μια τράπεζα στο Αλικάντε πριν από το ραντεβού σας και πληρώστε το έντυπο 790 NIE Αριθμός φόρου. Σας έχουμε στείλει το έντυπο 790 που αποτελείται από 4 σελίδες. Πρέπει να πάρετε όλες αυτές τις σελίδες στην τράπεζα, να πληρώσετε τον φόρο (9.64) και να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να σφραγίσετε τουλάχιστον ένα από τα έντυπα από το ταμείο.

Το διαβατήριό μου είναι ξεπερασμένο. Μπορώ ακόμα να πάρω ένα NIE Αριθμός στο Αλικάντε;

Όχι, θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 3 μήνες στο διαβατήριό σας για να υποβάλετε αίτηση για ένα NIE Αριθμός. Κάντε κλικ εδώ για να ανανεώσετε το διαβατήριό σας.

Χρειάζομαι ένα αντίγραφο φωτογραφίας του διαβατηρίου μου; Είναι όλες οι σελίδες ή μόνο το μπροστινό κάλυμμα;

Ναι, πρέπει να πάρετε ένα αντίγραφο φωτογραφίας της εσωτερικής σελίδας του διαβατηρίου σας. Αυτό μπορεί να είναι χρώματος ή ασπρόμαυρο.

Ποιο μέγεθος πρέπει να είναι οι φωτογραφίες του διαβατηρίου;

Θα χρειαστεί να πάρετε δύο φωτογραφίες διαβατηρίου σε σας NIE Αριθμός διορισμού στο Αλικάντε. Αυτά θα πρέπει να είναι το βρετανικό τυποποιημένο μέγεθος. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φωτογραφία του διαβατηρίου.

Πρέπει να εκτυπώσω το NIE Αριθμός μορφών σε χρώμα ή ασπρόμαυρο;

Η αστυνομία στο Αλικάντε θα δεχθεί τις φόρμες σας είτε σε πλήρη είτε σε ασπρόμαυρη μορφή.

Έχω πει ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής για συναντήσεις στο Αλικάντε. Μπορείτε να μου πάρετε ένα προηγούμενο ραντεβού;

Έχουμε μια εξαιρετική σχέση με την ισπανική αστυνομία και είναι γενικά σε θέση να πάρουμε ραντεβού ακύρωσης για την ίδια εβδομάδα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας NIE Αριθμός τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας αν θέλετε να συζητήσετε με τις ακριβείς απαιτήσεις σας.

Τα παιδιά μου χρειάζονται ένα NIE Αριθμός στο Αλικάντε;

Σαν γενικός κανόνας Παιδιά δεν εκδίδονται τα λευκά NIE Πιστοποιητικό αριθμού. Τα παιδιά κάτω των 16 ετών συνήθως εκδίδονται NIE Αριθμοί όταν υποβάλλουν αίτηση διαμονής. Αυτό εκτυπώνεται στην πράσινη κάρτα παραμονής.

Εδώ στη ΜΟΥ NIE θέλουμε να ταξιδέψουμε μέσα και γύρω από την Ισπανία για να βρείτε δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε με ή χωρίς NIE Αριθμός.

Αυτή την εβδομάδα αποφασίσαμε να πηδήξουμε στο MYNIE jeep και επισκεφθείτε το Αλικάντε για την ημέρα.

Πού είναι το Αλικάντε;

Το Αλικάντε είναι λιμάνι στην νοτιοανατολική Costa Blanca της Ισπανίας και πρωτεύουσα της επαρχίας Αλικάντε. Η παλιά πόλη του, Barrio de la Santa Cruz, έχει στενά δρομάκια, χρωματιστά σπίτια και σκηνή νυχτερινής διασκέδασης. Από εδώ, ένας ανελκυστήρας ή μια απότομη ανάβαση οδηγεί στο μεσαιωνικό Castillo de Santa Bárbara, που βρίσκεται σε μια κορυφή λόφου με εκπληκτική θέα στις ακτές της Μεσογείου.

Για τις περισσότερες δραστηριότητες στο Αλικάντε δεν θα χρειαστεί κάποιος Ισπανός NIE Αριθμός.

Να σας NIE Ο αριθμός στο Αλικάντε είναι εύκολος με τη ΜΟΥNIE

Ταξιδεύοντας προς και γύρω από το Αλικάντε

Το Αλικάντε διαθέτει εξαιρετικό αεροδρόμιο. Βρίσκεται λίγο έξω από την κεντρική πόλη Αεροδρόμιο του Αλικάντε είναι ένας κύριος διεθνής κόμβος και οι πτήσεις μπορούν να φτάσουν σε λογικές τιμές για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. υπάρχουν εξαιρετικές συνδέσεις λεωφορείων από το αεροδρόμιο που πηγαίνουν σε όλα τα χαμένα όλα τα μέρη στην επαρχία του Αλικάντε και πέρα.

Η πόλη του Αλικάντε έχει έναν πολύ σύγχρονο σταθμό λεωφορείων που βρίσκεται στο Muelle de Poniente S / N - κοντά στο λιμάνι του Αλικάντε. Από εδώ μπορείτε να πάρετε ένα λεωφορείο μέχρι Μαδρίτη or Μάλαγα ή όσο πιο κοντά Μπενιντόρμ.

Το Αλικάντε είναι κεντρικός κόμβος για ταξίδια με τρένο. Τερματικό σταθμό Αλικάντε είναι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Αλικάντε της Ισπανίας. Αναφερόμενος συνήθως τοπικά ως ο σταθμός RENFE, ο σταθμός αποτελεί μέρος του συστήματος Adif και είναι τερματικός σταθμός.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεστε NIE Αριθμοί για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε δημόσια συγκοινωνία στην Ισπανία. Αν σας ζητηθεί κάποιος, μπορείτε να δώσετε τον αριθμό του διαβατηρίου ή τον αριθμό της ταυτότητάς σας εάν έχετε ένα.

Τι να κάνετε στο Αλικάντε

Ο δικτυακός τόπος συμβούλου ταξιδιού έχει μια μεγάλη λίστα με πράγματα να κάνουν στο Αλικάντε αλλά έχουμε βάλει την κορυφή 5 παρακάτω για να μπορείτε να ελέγξετε έξω. Δεν θα χρειαστεί κάποιον Ισπανό NIE Αριθμός για να επισκεφθείτε οποιοδήποτε από αυτά τα μέρη στο Αλικάντε.

1). Η περιοχή Κάστρο της Σάντα Μπάρμπαρα

Το κάστρο της Σάντα Μπάρμπαρα Αλικάντε

Το Κάστρο της Santa Barbara μπορεί να βρεθεί στο Αλικάντε που κάθεται πάνω από το βουνό Benacantil. Αυτός ο γιγαντιαίος βράχος που υψώνεται πάνω από τη γραμμή του ουρανού του Αλικάντε είναι ένα φρούριο με μεσαιωνική αραβική προέλευση.

Οι πιο πρόσφατες ανακαινίσεις πραγματοποιήθηκαν κατά την Χρυσή Εποχή της Ισπανίας το 1500, αλλά αν κοιτάξετε προσεκτικά θα βρείτε μικρά κομμάτια από τις μαυριτανικές εποχές.

Η καλύτερη στιγμή για να επισκεφθείτε το κάστρο είναι νωρίς το πρωί πριν ο ήλιος είναι πιο καυτός. Εάν το περπάτημα ακούγεται σαν πολύ σκληρή δουλειά, το μυστικό είναι ότι υπάρχει επίσης ένας ανελκυστήρας που τρέχει ακριβώς πίσω από την παραλία Postiguet.

Δεν υπάρχει καμία χρέωση για να επισκεφθείτε το κάστρο ή να χρησιμοποιήσετε τον ανελκυστήρα και δεν θα χρειαστείτε ένα NIE Αριθμός για επίσκεψη.

2.) Αρχαιολογικό Μουσείο

Εάν η αρχαιολογία είναι το πράγμα σας θα αγαπήσετε αυτό το μουσείο που θα εξηγήσει για την προέλευση του Αλικάντε. Υπάρχει μια μικρή χρέωση για να μπείτε στο μουσείο, αλλά δεν θα χρειαστείτε ένα NIE Αριθμός για να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλικάντε.

Το μουσείο αρχίζει στην προϊστορία με τους συλλέκτες κυνηγών και βλέπει τα πρώτα χειροποίητα μεταλλικά αντικείμενα που σφυρηλατούνται γύρω από το Αλικάντε.

Δεν θα χρειαστείτε ένα NIE Αριθμός στο Αλικάντε για να επισκεφθείτε το Μουσείο Αρχαιολογίας.

Στη συνέχεια, υπάρχει το ιβηρικό δωμάτιο, αφιερωμένο στους πολλούς προ-Ρωμαϊκούς αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται κοντά και έχουν αποδώσει υπέροχα κομμάτια γλυπτικής και κεραμικής.

Ένα από τα πιο συναρπαστικά εκθέματα καλύπτουν μεσαιωνικούς χρόνους, όταν για μια σύντομη περίοδο υπήρχαν ισραηλινοί, ισλαμικοί και χριστιανικοί πολιτισμοί δίπλα-δίπλα. το μουσείο αποτελεί μεγάλη έλξη για να τραβήξει παιδιά που ενδιαφέρονται για την ιστορία.

3.) Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Η περιοχή σύγχρονο μουσείο τέχνης βρίσκεται στο παλαιότερο κοσμικό κτίριο του Αλικάντε, πρώην σιταποθήκη που χτίστηκε το 1687 δίπλα στη βασιλική της Santa María. Ιδρύθηκε το 1976 από τον γλύπτη Alicante Eusebio Sempere, παρουσιάζοντας την ιδιωτική του συλλογή.

Το μουσείο μπορεί να υπερηφανεύεται για 800 κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων πολλών από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, όπως ο Πικάσο, ο Francis Bacon, ο Σαλβαδόρ Ντάλι και ο Joan Miró.

Μόνο το ένα τρίτο των έργων μπορεί να προβληθεί ανά πάσα στιγμή και η οθόνη περιστρέφεται καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, επομένως δεν θα είναι οι ίδιες δύο επισκέψεις.

4.) Πάρκο Rio Safari, Αλικάντε

Το Rio Safari Park Alicante είναι ένα πάρκο για ζώα στην οδό Santa Pola-Elche, στην Costa Blanca.

Βρίσκεται μέσα σε μια όαση με περισσότερους από 4000 φοίνικες. Ένα ιδανικό μέρος για οικογένειες με παιδιά.

Οι επισκέπτες του πάρκου μπορούν να απολαύσουν ένα ωραίο ταξίδι και να χαλαρώσουν, συναντώντας περισσότερα από εκατό είδη ζώων. Απολαύστε το Splash Park κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το νέο υδάτινο πάρκο του Rio Safari Elche με πισίνες, πολλά toboggans, καταρράκτες νερού, παιδική χαρά, χώρο για μωρά και εστιατόριο.

Πάρκο Rio Safari, Αλικάντε

Κολύμπι με θαλάσσια λιοντάρια, συναντήσεις με λεμούριους, χιμπατζήδες και ουρακοτάγκους παραστάσεις και περιοχή με πολλές περιπέτειες είναι άλλες δραστηριότητες που μπορούν να απολαύσουν οι άνθρωποι στο Rio Safari Elche. Δεν θα χρειαστείτε ένα NIE Αριθμός για να επισκεφθείτε το πάρκο Safari, αλλά ίσως χρειαστείτε τραπεζικό δάνειο… Η τιμή του φαγητού στο πάρκο είναι πολύ ακριβό.

Κάντε κλικ εδώ για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Rio Safari

5.) Κάντε ένα ταξίδι με πλοίο γύρω από το Αλικάντε ή επισκεφθείτε το Tabarca

Στο λιμάνι του Αλικάντε θα βρείτε πολλές εταιρείεςnies που παρέχουν εκδρομές με πλοίο. Επιλέξτε ανάμεσα σε μια κρουαζιέρα καταμαράν στη θάλασσα δίπλα στην πόλη ή ένα ταξίδι στο νησί Tabarca.

Δεν χρειάζεστε ένα NIE Αριθμός για να επισκεφθείτε το Tabarca, αλλά θα χρειαστείτε ένα για να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό

Το Tabarca είναι μια μικρή κοινότητα με ταυρομαχίες με τα ίδια ασβεστωμένα σπίτια και μπλε παντζούρια που θα δείτε στην παλιά πόλη του Αλικάντε. Μόνο εδώ δεν υπάρχει ανάγκη για αυτοκίνητα ή οποιαδήποτε άλλη σύγχρονη conveniences!

Εάν έχετε την ευκαιρία να δείτε την εκκλησία του Αγίου Πέτρου και του Αγίου Παύλου και να περπατήσετε μέσα από το αραιό τοπίο του νησιού για να δείτε τον φάρο.

Τι είναι ο καιρός στο Αλικάντε;

Αύγουστος είναι γενικά ο πιο καυτός μήνας στο Αλικάντε με μέση θερμοκρασία 26 ° C (79 ° F) και η πιο κρύα είναι Ιανουάριος στους 12 ° C (54 ° F) με τις περισσότερες καθημερινές ώρες ηλιοφάνειας στις 11 Ιουλίου.

Ο πιο υγρός μήνας είναι Οκτώβριος με μέση βροχή 66 mm. Ο καλύτερος μήνας για κολύμπι στη θάλασσα είναι μέσα Αύγουστος όταν η μέση θερμοκρασία της θάλασσας είναι 26 ° C (79 ° F).

Εσωτερικές συνδέσεις

NIE Αριθμητικές πληροφορίες

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στη Μούρθια

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στην Denia

NIE Αριθμός φόρου

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στη Μούρθια

Συγχαρητήρια για την έναρξη της νέας σας ζωής στον ήλιο στη Μούρθια της Ισπανίας. Ένα από τα πρώτα που θα χρειαστείτε είναι ένας Ισπανός NIE Αριθμός στη Μούρθια. Εδώ στο MY NIE να σας πάρει σας NIE Ο γρήγορος αριθμός είναι ο νούμερο ένα στόχος μας.

Τι είναι ένα NIE Αριθμός Murcia;

Η Μούρθια σου NIE Αριθμός (Αναγνωριστικό νομού Extranjero) είναι ισπανικός αριθμός φορολογικού μητρώου που δίδει η ισπανική αστυνομία σε οποιονδήποτε αλλοδαπό. Θα χρειαστεί να εργαστεί, να αγοράσει ακίνητα και να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην περιοχή Murcia της Ισπανίας.

Τι κάνει α NIE Ο αριθμός στη Μούρθια μοιάζει;

Τι κάνει α NIE Αριθμός στη Μούρθια μοιάζει
Αυτό είναι το δικό σου NIE Ο αριθμός στη Μούρθια θα μοιάζει

Σας NIE ο αριθμός θα αρχίσει με ένα γράμμα, ακολουθούμενο από επτά αριθμούς και ένα άλλο γράμμα στο τέλος (ένα παράδειγμα για το πώς ένα NIE Ο αριθμός μπορεί να φαίνεται: Y - 7654321 - A). Τα δικα σου NIE ο αριθμός είναι μοναδικός για εσάς και δεν είναι ούτε μεταβιβάσιμο ούτε λήγει. Τα δικα σου NIE Ο αριθμός θα εκδοθεί σε λευκό χαρτί A4, παρόμοιο με την παραπάνω φωτογραφία.

Πώς μπορώ να πάρω το δικό μου NIE Αριθμός στη Μούρθια;

MY NIE

Εδώ στη ΜΟΥ NIE Αριθμός Ισπανία είμαστε σε θέση να οργανώσει σας NIE Ο αριθμός στη Μούρθια είναι εξαιρετικά γρήγορος.

Κάντε κλικ εδώ για να μας επισκεφθείτε NIE Αρχική σελίδα αριθμού για να πάρετε το δικό σας NIE Αριθμός στη Μούρθια

Σχετικά με τη Μούρθια

Εδώ στη ΜΟΥ NIE Η Ισπανία θέλουμε να βγούμε έξω και να επισκεφτούμε μέρη στην Ισπανία για να δώσουμε στους πελάτες μας κορυφαίες συμβουλές για το πότε θα επισκεφθούν για να πάρουν ένα NIE Αριθμός.

Αυτή την εβδομάδα επισκεφθήκαμε τη Μούρθια για να σας φέρουμε το τελευταίο μάγκα για το τι κάνουν όταν βρίσκεστε στη Μούρθια. εάν έχετε οποιεσδήποτε δικές σας συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας για να μας ενημερώσετε.

Πού είναι η Μούρθια;

Η Μούρθια βρίσκεται στην ενδοχώρα στην Costa Blanca, νότια του Αλικάντε, στον ποταμό Segura. Έχει γενικά ένα ευχάριστο, ζεστό / ξηρό κλίμα, με ήπιους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια, με εξαιρετικές παραλίες της Κόστα Μπλάνκα και της Costa Calida σε κοντινή απόσταση.

Η Μούρθια είναι γνωστή ως οπωροφόρος της Ευρώπης λόγω της μακράς γεωργικής παράδοσης και των γόνιμων εδαφών: τα λουλούδια, τα φρούτα και τα λαχανικά καλλιεργούνται εδώ και εξάγονται σε όλη την Ευρώπη. Ιδιαίτερα γνωστές είναι οι ντομάτες, τα μαρούλια, τα πορτοκάλια και τα λεμόνια.

Η Μούρθια είναι μια πόλη που βραβεύει ιδιαίτερα τα πολύτιμα έθιμα της παραδοσιακής ζωής: τα πασέο, τα τάπας, τις πλαζές. Με περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους, η Murcia έχει εξαιρετική νυχτερινή ζωή, κυρίως γύρω από τον πανεπιστημιακό χώρο, και καλές ευκαιρίες για αγορές, με πολλές μπουτίκ μόδας και καταστήματα εσωτερικών χώρων.

Μουσεία στη Μούρθια

Η Μούρθια έχει μια άκρως διαφορετική κουλτούρα και ο καλύτερος τρόπος να εξερευνήσετε αυτήν την κουλτούρα είναι να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά μουσεία που είναι διακεκομμένα γύρω από την πόλη. Τα καλά νέα είναι ότι δεν θα χρειαστείτε NIE Αριθμός για να έχετε πρόσβαση σε κάποιο από τα μουσεία της Μούρθια.

Ανακαλύψτε την κλασσική και σύγχρονη τέχνη, γνωρίστε τα έθιμα και τις παραδόσεις της περιοχής της Μούρθια ή επισκεφθείτε ένα από τα πιο περίεργα μουσεία.

Τα κορυφαία μας 5 Μουσεία για να επισκεφθείτε στη Μούρθια με όχι NIE αριθμός απαιτείται

1.) Museo Salzillo: Μουσείο που προβάλλει την τέχνη του μπαρόκ γλύπτη του 18ου αιώνα και τον γηγενή της Μούρθια Francisco Salzillo.

www.museosalzillo.es

2.) Μοναστήρι του Santa Clara la Real: Μουσείο σε ένα μοναστήρι που παρουσιάζει χριστιανική και ισλαμική τέχνη, αντικείμενα και εκθέματα για την ιστορία της Murica.

www.museosregiondemurcia.es

3.) Αρχαιολογικό Μουσείο Μούρθια (MAM): Χώρος με μόνιμες & προσωρινές εκθέσεις τοπικών ευρημάτων από την προϊστορία έως την εποχή του Χαλκού.

www.museosregiondemurcia.es

4.) Μουσείο Επιστήμης και Νερού: Γραφικό μουσείο με διαδραστικά επιστημονικά εκθέματα, αίθουσα ανακάλυψης για παιδιά και πλανητάριο.

www.cienciayagua.org

5.) Μουσείο του καθεδρικού ναού της Μούρθια: Μουσείο στο μοναστήρι του καθεδρικού ναού του 1300 με θρησκευτικά έργα τέχνης και αρχαιολογικά ερείπια.

www.catedralmurcia.com/en/

Διασκέδαση και Ψυχαγωγία στη Μούρθια που δεν χρειάζονται α NIE αριθμός

Murcia σίγουρα δεν θα σας απογοητεύσει όταν πρόκειται για διασκέδαση και διασκέδαση πράγματα να κάνουμε. Η Μούρθια έχει πολυσύχναστους πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους, ένα πολυσύχναστο μείγμα νυχτερινής ζωής και δημιουργικών θεάτρων. Με τόσες πολλές επιλογές για να διαλέξετε, δεν θα πρέπει ποτέ να ανησυχείτε για το τι πρέπει να κάνετε στη Murcia πια εάν έχετε ένα NIE Αριθμός ή όχι.

Οι κορυφαίοι 3 χώροι ψυχαγωγίας μας στη Μούρθια μπορείτε να επισκεφτείτε με ή χωρίς ένα NIE αριθμός

1.) Θέατρο Ρώμη: Το θέατρο Romea, το οποίο χρονολογείται περίπου 150 χρόνια, άνοιξε το 1862. Το θέατρο πήρε το όνομά του από τον ηθοποιό Julian Romea. Είναι ένα μουσείο με εξαιρετική έκθεση στην έκθεση. Μέχρι το 1868, το θέατρο ήταν γνωστό ως «Theatro de los Infante».

Το κτίριο του θεάτρου είναι ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Το θέατρο έχει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα με έναν τέλειο συνδυασμό κόκκινου και χρυσού χρώματος. Όλα σε όλα τα Teatro Romea είναι μια διασκεδαστική επίσκεψη τόσο για ενήλικες, όσο και για παιδιά. Δεν χρειάζεστε ένα NIE Αριθμός για να επισκεφθείτε οποιαδήποτε μουσεία στη Μούρθια.

www.teatroromea.es

2.) Terra Natura, Μούρθια: Το Aqua Natura βρίσκεται σε μια πλαγιά της Μούρθια. Το Terra Natura είναι εξοπλισμένο με μια ποικιλία διαφορετικών διαφανειών, παιδική περιοχή, πισίνα, πισίνα για ενήλικες και παιδιά, παιχνίδια με νερό, τύμπανο νερού, τζετ νερού, τεμπέλης ποταμό και πολλά άλλα.

Το Terra Natura είναι μια καλή διαφυγή από το ζεστό και υγρό κλίμα της Μούρθια. Οι συναρπαστικές βόλτες με τα νερά και τα εστιατόρια και το μπαρ της βεράντας μπορούν εύκολα να μετατρέψουν μια γεμάτη μέρα γεμάτη διασκέδαση με το χτύπημα ενός δακτύλου. Υπάρχουν σίτιση των ζώων που είναι πολύ εκπαιδευτικά. Το Terra Natura επιτρέπει στους επισκέπτες του να γνωρίσουν τα ενδιαιτήματά τους, την αναπαραγωγή, τη σίτιση και την προέλευσή τους. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε κολύμπι με θαλάσσια λιοντάρια με επιπλέον χρέωση.

Το Terra Natura είναι μια επίσκεψη στο ταξίδι σας στη Μούρθια. Υπάρχει ένα μικρό κατάστημα με σουβενίρ στην είσοδο του πάρκου όπου μπορείτε να κάνετε κάποια ψώνια και να βρείτε αυτό το αναμνηστικό για να πάρετε σπίτι. Είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να νοικιάσετε τον εαυτό σας σε κάποια διασκέδαση της Μούρθια. Τα καλά νέα: Δεν θα χρειαστείτε ένα NIE Αριθμός στη Μούρθια για πρόσβαση στο πάρκο, απλά ένα εισιτήριο.

www.murcia.terranatura.com

3). La Puerta Falsa, Μούρθια: Το La Puerta Falsa είναι τζαζ μπαρ στην πόλη της Μούρθια. Η ατμόσφαιρα και η διακόσμηση του μπαρ είναι εξαιρετική. Το μπαρ φιλοξενεί τακτικά ζωντανές δραστηριότητες, μουσικές παραστάσεις, αναγνώσεις, συνομιλίες και πολλά άλλα. Οι παραστάσεις ζωντανών συγκροτημάτων, η μουσική salsa, ο χορός και η ενθουσιώδης ατμόσφαιρα που δημιουργεί το μπαρ διατηρεί τους πελάτες της να επιστρέφουν για περισσότερα. Επιπλέον, το μπαρ είναι αρκετά λογικό με τις τιμές και έχει φιλικό προσωπικό. Το La Puerta Falsa βρίσκεται στο Calle San Martin de Porres, δίπλα στο Πανεπιστήμιο της Murcia. Αυτό το μπαρ είναι βέβαιο ότι θα σας δώσει μια καλή γεύση της νυχτερινής ζωής της Μούρθια.

www.lapuertafalsa.com

Αγορές στη Μούρθια χωρίς ένα NIE αριθμός

Η Μούρθια είναι διάσημη για μερικές από τις καλύτερες αγορές στην Costa Blanca.

Η Μούρθια είναι η μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας της Μούρθια και στα βόρεια της πόλης, νότια της Κόστα Μπλάνκα, υπάρχουν πολλά εμπορικά κέντρα και εξελίξεις, με πολλούς ανθρώπους να ταξιδεύουν ώρες και ώρες για να κάνουν ένα ημερήσιο ταξίδι για να ψωνίσουν στη Μούρθια , όπως είναι η μεγάλη ποικιλία μεγάλων λιανοπωλητών σε ένα μέρος και τοποθεσία.

Εάν ο καιρός της Μούρθια βρέχει και είναι κρύος, αυτή είναι μια μεγάλη μέρα έξω εάν είστε διακοπές. τα καλά νέα είναι ότι δεν θα χρειαστείτε ένα NIE Αριθμός για να πάτε για ψώνια στη Μούρθια.

Ο λόγος που πολλοί άνθρωποι ταξιδεύουν σε όλη τη διαδρομή προς τη Μούρθια είναι το γεγονός ότι αυτοί οι έμποροι λιανικής πώλησης και τα καταστήματα είναι μοναδικά, κυρίως το Primark και ΙΚΕΑ που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού για εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Ικέα Μούρθια
Δεν θα χρειαστείτε ένα NIE Αριθμός για να ψωνίσετε στην Ikea στη Μούρθια

Τέλος, υπάρχει μια εναλλακτική λύση στη Murcia για τους πολλούς ανθρώπους που πετούν πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο ειδικά για να απολαύσουν τα γνωστά καταστήματα και τα αγγλικά και βρετανικά προϊόντα που δεν μπορούσαν να αγοράσουν ή να βρουν στο παρελθόν στην Ισπανία.

Ένα νέο εμπορικό κέντρο στη Μούρθια βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πόλης περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο νότια του Αλικάντε. Το εμπορικό κέντρο ονομάζεται Nueva Condomina.

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι Βρετανοί επιθυμούν να πάνε στο εμπορικό κέντρο Nueva Condomina είναι να επισκεφτούν τον λιανοπωλητή Primark. Ακριβώς όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτός ο λιανοπωλητής έκπτωσης πωλεί μεγάλους όγκους ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων σε φανταστικά χαμηλές τιμές.

Δεν χρειάζεστε ένα NIE Αριθμός για να επισκεφθείτε πρωταρχικά στη Μούρθια
Δεν χρειάζεστε ένα NIE Αριθμός στη Murcia για να ψωνίσετε στο Primark

Άλλα καταστήματα περιλαμβάνουν H & M, Disney Store, Eroski, Gerry Weber, Geox, Esprit, Etam, Berschka, Mothercare, Mango, Levi, Kid Club και πολλά άλλα. Για να δείτε μια πλήρη λίστα των καταστημάτων που αντιπροσωπεύονται στο εμπορικό κέντρο και να δείτε τις ώρες λειτουργίας ρίξτε μια ματιά στο Nueva Condomina ιστοσελίδα.

Καιρός στη Μούρθια

Μέση θερμοκρασία για τη Μούρθια

Ο καιρός στη Μούρθια είναι γενικά καλός όλο το χρόνο. Δεν θα χρειαστείτε ένα NIE Αριθμός στη Μούρθια για να απολαύσετε τον υπέροχο καιρό. Τελευταία πρόγνωση καιρού για Μούρθια

Πετάξτε μέσα NIE Αριθμός ραντεβού για τη Μούρθια

Σκεφτείτε να πετάξετε στο αεροδρόμιο της Μούρθια για να φτάσετε NIE αριθμός

Εάν πετάτε στη Μούρθια για σας NIE Αριθμός ραντεβού μπορεί να χρησιμοποιήσετε το κύριο αεροδρόμιο της Μούρθια.

Región de Murcia Διεθνές Αεροδρόμιο, ανεπίσημα γνωστό και ως Murcia-Corvera, είναι ένα διεθνές αεροδρόμιο που αντικαθιστά το αεροδρόμιο Murcia-San Javier. Βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Corvera, Los Martínez del Puerto και Valladolises στο δήμο Murcia.

Αν πετάς σε ειδικά για το δικό σου NIE Οι λόγοι για τον αριθμό των συναντήσεων ενημερώστε μας εκ των προτέρων, ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τις ημερομηνίες και τις ώρες της πτήσης σας.

MYNIE ΚΡΙΤΙΚΉ: Τζούλι, Μούρθια


Η Τζούλι ζει στην Καρθαγένη της Μούρθια και την απαιτεί NIE Αριθμός επειγόντως για να αγοράσει ένα ακίνητο στην πόλη. Η Τζούλι είπε:

«Σας ευχαριστώ για τη Λίζα και την ομάδα στο MY NIE. Πολύ εύκολη διαδικασία χρησιμοποιώντας το NIE Αριθμητική παραγγελία και πήρα το δικό μου NIE Αριθμός από το αστυνομικό τμήμα της Καρθαγένης πολύ γρήγορα, όταν ήμουν κράτηση. Σίγουρα θα σας επιστρέψω στον φίλο μου ds στη Μούρθια που χρειάζονται ένα NIE Αριθμός.

Τζούλι, Μούρθια 2019

Ποια είναι η αιτία για την ανάγκη σας NIE Αριθμός στη Murcia MY NIE είναι εδώ για να σας βοηθήσουν. Επισκεφθείτε μας NIE Αρχική σελίδα αριθμού ή καλέστε μας στο 0034 665556070

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ Α NIE Αριθμός IN MALAGA

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ Α NIE Αριθμός σε BENIDORM και ALICANTE

Έχει ένα NIE Αριθμός στην Ισπανία σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσω φόρο στην Ισπανία;

Η απλή απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι: ΟΧΙ. Αν και α NIE Ο αριθμός αναφέρεται ως α φόρος αριθμός αναφοράς μερικές φορές, εφαρμόζοντας / έχοντας ένα NIE αριθμός δεν σημαίνει αυτόματα ότι πρέπει ή πρέπει να πληρώσετε φόρο στην Ισπανία.

Εάν χρειάζεστε ένα NIE Αριθμός πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε την αρχική σελίδα μας

Ο φόρος στην Ισπανία μπορεί να είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, διότι εάν δεν κάνετε δήλωση ή δεν πληρώσετε το σωστό ποσό, μπορείτε να καταλήξετε σε ένα σοβαρό πρόστιμο. Η ισπανική κυβέρνηση αλλάζει συχνά τους φορολογικούς κανονισμούς τους, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολο τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους μη κατοίκους.

Τα βασικά σημεία όταν σκέφτομαι τα φορολογικά θέματα στην Ισπανία είναι:

 • Η ισπανική φορολογική περίοδος αρχίζει από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο.
 • Στην Ισπανία, τόσο οι κάτοικοι όσο και οι μη κάτοικοι υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο.

Κάθε μη κάτοικος πρέπει να κάνει την ετήσια φορολογική δήλωσή του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Είμαι φορολογικός κάτοικος στην Ισπανία τώρα έχω το δικό μου NIE Αριθμός?

Είστε φορολογικός κάτοικος στην Ισπανία εάν:

1.) Πραγματοποιείτε πάνω από 183 ημέρες στην Ισπανία σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος, ανεξάρτητα από το αν είστε εγγεγραμμένος ή έχετε NIE Αριθμός.

2.) Είστε αυτοαπασχολούμενοι ή αλλιώς απασχολούνται στην ισπανία

3.) Ο σύζυγός σας ή τα παιδιά σας ζουν στην Ισπανία και δεν είστε νομικά χωρισμένοι, παρόλο που μπορείτε να περάσετε λιγότερο από 183 ημέρες στην Ισπανία.

Αυτή είναι μια βασική κατευθυντήρια γραμμή και η ΜΟΥ NIE συνιστούμε να αναζητήσετε επαγγελματικές συμβουλές σχετικά

Οι κάτοικοι της ισπανικής φορολογίας υπόκεινται σε καταβολή φόρου εισοδήματος σε επίπεδο παγκόσμιου εισοδήματος, το οποίο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες.

1.) Έσοδα από γενικές δραστηριότητες - Περιλαμβάνονται τα έσοδα από την απασχόληση, τη σύνταξη και τα έσοδα από ενοίκια

2.) Έσοδα από αποταμιεύσεις - Περιλαμβάνονται τόκοι από αποταμιεύσεις, πληρωμές μερισμάτων, έσοδα από ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και κέρδη από τη διάθεση και πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Φορολογικές επιδοτήσεις με και χωρίς α NIE αριθμός

Φορολογικές επιδοτήσεις- Ως κάτοικος θα λάβετε το προσωπικό σας επίδομα για τον ισπανικό φόρο εισοδήματός σας. (τόσο από την εξοικονόμηση όσο και από το γενικό εισόδημα). Αυτά τα επιδόματα περιλαμβάνουν το επίδομα ηλικίας, το επίδομα παντρεμένου ζευγαριού και το επίδομα αναπήρων.

Από το 2013, εάν είστε φορολογικός κάτοικος στην Ισπανία και έχετε ίδια περιουσιακά στοιχεία με πρόσβαση 50,000 ευρώ εκτός της Ισπανίας, πρέπει να δηλώσετε αυτά τα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο.

Ένα παράδειγμα αυτών των περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει:

 • Περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται σε οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό
 • περιουσία
 • Μερίδια
 • ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής

Non Residence με α NIE Αριθμός φόρου

Εάν είστε ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ισπανία, πρέπει να καταβάλετε δύο φόρους:

 1. IBI ή συμβούλιο Φόρος-Πρόκειται για φόρο συμβολαίου που βασίζεται στην φορολογητέα αξία της περιουσίας σας
 2. Εθνικός φόρος εισοδήματος ή φόρος εισοδήματος από ενοίκια ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται από μη μόνιμους κατοίκους οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ακινήτου που ενοικιάζεται ή όχι.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η ισπανική φορολογική υπηρεσία δεν αποστέλλει κοινοποιήσεις σχετικά με τις φορολογικές διευθύνσεις της IBI εκτός της Ισπανίας. Συνεπώς, είναι σκόπιμο ένας μη κάτοικος που έχει στην Ισπανία περιουσία να διορίσει έναν φορολογικό εκπρόσωπο. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις φορολογικές αρχές στην Ισπανία.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε

 1. Δεν θα σας υπενθυμίσω απαραίτητα ότι οφείλετε φόρο στην Ισπανία.
 2. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι πληρώνονται όλοι οι φόροι σας.
 3. Οποιοσδήποτε καθυστερημένος φόρος πρέπει να εξοφληθεί προτού να πουλήσετε ή να κληρονομήσετε ένα ακίνητο
 4. Η μη έγκαιρη καταβολή των φόρων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένες πληρωμές και κυρώσεις.

Χρειάζεστε ισπανό λογιστή; ΜΟΥ NIE συνιστά www.spainaccountants.com

Εσωτερικές συνδέσεις

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στη Μάλαγα

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στο Μπενιντόρμ

Λήψη NIE Αριθμητικά έντυπα

Είναι ένα ETIAS το ίδιο με το A NIE αριθμός?

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στην Ταραγόνα της Ισπανίας.

Η πόλη της Ταραγόνα μπορεί να βρεθεί στις μεσογειακές ακτές, περίπου 60 μίλια νοτιοδυτικά της Βαρκελώνης, στην περιοχή της Καταλονίας. Η Ταραγόνα είναι η μικρότερη από τις τέσσερις πρωτεύουσες της επαρχίας της περιοχής, όμως έχει την ιστορική και πολιτιστική έκκληση μιας μεγαλύτερης πόλης.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ NIE ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ TARRAGONA

NIE Αριθμός Τενερίφη

Εάν μόλις έφτασα στην Ταραγόνα για να εργαστείτε ή να ζήσετε ένα από τα πρώτα πράγματα που θα χρειαστείτε είναι α NIE ΑΡΙΘΜΟΣ. Εδώ στο My NIE η κύρια προτεραιότητά μας είναι να σας διευθετήσουμε με ένα NIE Αριθμό το συντομότερο δυνατό. συνεχίστε να διαβάζετε ή κάντε κλικ στο κουμπί του βιβλίου τώρα για να παραγγείλετε NIE Αριθμητική υπηρεσία σήμερα.

ΚΛΕΙΣΕ NIE ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ TARRAGONA

Στην Ταραγόνα πρέπει να πάρετε το δικό σας NIE Αριθμός στο αστυνομικό τμήμα που καλύπτει τη λεκάνη απορροής της διεύθυνσής σας. Δείτε τη λεκάνη απορροής στην οποία βρίσκεται η πόλη σας:

Για να αποκτήσετε το δικό σας NIE ΑΡΙΘΜΟΣ στον κεντρικό αστυνομικό τμήμα της Ταραγόνα πρέπει να ζήσετε σε μία από τις ακόλουθες πόλεις: 

AIGUAMÚRCIA, ALBINYANA, ALCOVER, ALIÓ, ALTAFULLA, ARBOÇ (L`), BANYERES DEL PENEDÈS, BARBERÀ DE LA CONCA, BELLVEI, BISBAL DEL PENEDÈS, LAZER, (EL), CONLSA, CONSTANTÍ, CREIXELL, CUNIT, ESPLUGA DE FRANCOLÍ (L '), FIGUEROLA DEL CAMP, FORÈS, GARIDELLS (ELS), LLORAC, LLORENÇ DEL PENEDÈS, MASLLORENÇ, MASÓ , MONTBLANC, MONTFERRI, MONTMELL (EL), MONT-RAL, MORELL (EL), NOU DE GAIÀ (LA), NULLES, ΠΑΛΛΑΡΕΣΟΣ (ΕΛΣ), ΠΑΣΑΝΤΑΝ Ι ΒΕΛΤΕΛΛ, ΠΕΡΑΣ, (EL), POBLA DE MAFUMET (LA), POBLA DE MONTORNÈS (LA), PONT D'ARMENTERA (EL), PONTILS, PUIGPELAT, QUEROL, RENAU, RIBA, LA RIEA DE DE QUERALT, RODA DE BERÀ, RODONYÀ, ROYALEL, SALOMÓ, SALOU, SANT JAUME DELS DOMENYS, SANTA COLOMA DE QUERALT, SANTA OLIVA, SARRAL, SAVALLÀ DEL COMTAT, SECUITA (LA), SENAN, SOLIVELLA, TARRAGONA, TORREDEMBARRA, VALLCLARA, VALLFOGONA DE RIUCORB, VALLMOLL, VAL LS, VENDRELL (EL), VESPELLA DE GAIÀ, VILABELLA, VILALLONGA DEL CAMP, VILANOVA DE PRADES, ΒΙΛΑ-ΡΟΔΟΝΑ, VILA-SECA, VILAVERD, VIMBODÍ I POBLET

Για να αποκτήσετε το δικό σας NIE NUMBER στο Rues, αστυνομικό τμήμα της Tarragona, πρέπει να ζήσετε σε μία από τις ακόλουθες πόλεις:

ALBIOL (L), ALEIXAR (L), ALFORJA, ALMOSTER, ARBOLÍ, ΑΡΓΕΝΤΕΡΑ (L), ASCÓ, BELLMUNT DEL PRIORAT, BENISSANET, BISBAL DE FALSET, BORGES DEL CAMP, (LA), FLIX, GARCIA, GINESTAR, GRATALLOPS, GUIAMETS (ELS), LLOAR (EL), ΜΑΡΚΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, MARGALEF, MASPUJOLS, MASROIG (EL), ΜΙΡΑΒΕΤ, ΜΟΛΑΡ (ΕΛ), MONTBRIÓ DEL CAMP, MONT-ROIG DEL CAMP, MÓRA D'EBRE, MÓRA LA NOVA, MORERA DE MONTSANT (LA), PALMA D'EBRE (LA) (LA), TIVISSA, TORRE DE FONTAUBELLA (LA), TORRE DE L` (Λουξεμβούργο), TORRE DE FONTAUBELLA (LA), TORRE DE L`, ΠΟΡΒΕΡΑ, ΠΟΡΔΕΛΑ, ΕΣΠΑΝΙΟΛ (LA), TORROJA DEL PRIORAT, ULLDEMOLINS, VANDELLÒS IL`HOSPITALET DE L`INFANT, VILANOVA D`ESCORNALBOU, VILAPLANA, VILELLA ALTA (LA), VILELLA BAIXA (LA), VINEBRE, VINYOLS I ELS ARCS

Για να αποκτήσετε το δικό σας NIE NUMBER στο αστυνομικό τμήμα Tortosa, Tarragona, πρέπει να ζήσετε σε μία από τις ακόλουθες πόλεις:

 ALCANAR, ALDEA (L`), ALDOVER, ALFARA DE CARLES, AMETLLA DE MAR (L`), AMPOLLA (L`), AMPOSTA, ARNES, BATEA, BENIFALLET, BOT, CAMARLES, ΚΑΣΕΡΕΣ, CORBERA D'EBRE, DELTEBRE, FATARELLA (ΛΑ), FREGINALS, GALERA (LA), GANDESA, GODALL, HORTA DE SANT JOAN, MAS DE BARBERANS, MASDENVERGE, PAÜLS, PERELLÓ, ΠΙΛΛ ΝΤΕ ΜΠΡΑΙ (EL), POBLA DE MASSALUCA , ROQUETES, SANT CARLES DE LA RÀPITA, SANT JAUME D'ENVEJA, SANTA BÀRBARA, ΣΕΝΙΑ (ΛΑ), ΤΙΒΕΝΥΣ, ΤΟΡΤΟΧΑ, ULLDECONA, VILALBA DELS ARCS, ΞΕΡΤΑ

Αίτηση για σας NIE Αριθμός σε μόλις 2 λεπτά συμπληρώνοντας την απλή ηλεκτρονική φόρμα μας NIE Σελίδα κρατήσεων αριθμών και θα σας προσφέρουμε το σύνολο NIE Αριθμός Ισπανία διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος για μόλις £ 29.99 + IVA (ισπανικός ΦΠΑ)

Θα σας κλείσουμε NIE Αριθμός ραντεβού «Cita Previa» στο αστυνομικό τμήμα στην πλησιέστερη πόλη σας κατά τις ημερομηνίες που είναι διαθέσιμες, συμπληρώστε και ελέγξτε τις σχετικές φόρμες και έγγραφα (EX-15 / EX-18 & 790) και σας διαβιβάζουμε για εκτύπωση.

Η μόνη δουλειά σας είναι να φτάσετε στο αστυνομικό τμήμα τη στιγμή και την ημερομηνία που παρέχουμε και να παραδώσετε τα χαρτιά σας και να δείξετε το διαβατήριό σας για να συλλέξετε NIE Αριθμός.

Χωρίς κρυφές χρεώσεις, χωρίς έξτρα, ΔΩΡΕΑΝ Υποστήριξη 9 π.μ.-9μμ 6 ημέρες την εβδομάδα

Μπορούμε κανονικά να σας επιβεβαιώσουμε NIE Αριθμός Συνάντηση και όλα τα έγγραφά σας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ίδια μέρα με την παραγγελία σας * τα εκκρεμή ραντεβού είναι διαθέσιμα στο αστυνομικό τμήμα.

Μπερδεμένος για το πώς μας NIE Το σύστημα αριθμών λειτουργεί;

Ρίξτε μια ματιά στον idiots μας οδηγό για να πάρει ένα NIE Αριθμοί στην Ισπανία. Ένας απλός και απλός οδηγός για να πάρεις το δικό σου NIE Αριθμός ΣΗΜΕΡΑ

Ηγέτες οδηγός για να πάρει ένα NIE Αριθμός στην Ισπανία

NIE ΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Εδώ στο My NIE Ο αριθμός σε απευθείας σύνδεση αποτελεί μια από τις κύριες εργασίες μας να εξασφαλίσουμε τη γραφική εργασία που σας παρέχουμε για σας NIE διορισμός αριθμός αυτός συμπληρωθεί σωστά, ώστε να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την ημέρα.

Εάν δεν έχετε ήδη ένα NIE Το ραντεβού με αριθμό και τα έντυπα που συμπληρώσατε παρακαλώ επισκεφτείτε μας Αρχική σελίδα για να πάρετε το δικό σας NIE Αριθμός σήμερα.

Αν χρειάζεστε επιπλέον NIE Αριθμητικά έντυπα μπορείτε να κατεβάσετε από τη λίστα παρακάτω.

 • Μοντέλο EX00 - Solicitud de Autorización de estancia y prórrogas.
 • Μοντέλο EX01 - Solicitud de autorización de residencia temporal no lucrativa.
 • Μοντέλο EX02 - Solicitud de Autorización de residencia χρονική por reagrupación εξοικειωμένοι.
 • Μοντέλο EX03 - Solicitud de Autorización de residencia χρονική y trabajo por cuenta ajena.
 • Μοντέλο EX04 - Solicitud de Autorización de residencia para prácticas.
 • Μοντέλο EX05 - Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo Tarjeta Azul-UE.
 • Μοντέλο EX06 - Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo cuenta ajena de duración determinada.
 • Μοντέλο EX07 - Solicitud de Autorización de residencia χρονική y trabajo por cuenta propia.
 • Μοντέλο EX08 - Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo el el marco de prestaciones transnacionales de servicios.
 • Μοντέλο EX09 - Solicitud de autorización de estancia o residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo.
 • Μοντέλο EX10 - Solicitud de autorización de residencia o residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.
 • Μοντέλο EX11 - Solicitud de autorización de residencia de larga duración o de larga duración-UE.
 • Μοντέλο EX12 - Solicitud de autorización para trabajar.
 • Μοντέλο EX13 - Solicitud de autorización de regreso:
 • Μοντέλο EX14 - Solicitud de Informe previo para desplazamiento temporal de menores extranjeros.
 • Μοντέλο EX15 - Solicitud de Número de Identidad de Extranjero (NIE) Πιστοποιητικά.
 • Μοντέλο EX16 - Solicitud de Cédula de Inscripción o Título de Viaje.
 • Μοντέλο EX17 - Solicitud de Tarjeta de Identidad de Extranjero (ΤΙΕ).
 • Μοντέλο EX18 - Solicitud de inscripción el el Registro Central de Extranjeros_Residencia ciudadano de la UE.
 • Μοντέλο EX19 - Solicitud de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE

Πάρε τη δικιά σου NIE Αριθμός ραντεβού σήμερα

Η Ισπανία σκοπεύει να δώσει κατοικία σε 400,000 Βρετανούς Εμπειρογνώμονες σε καμία περίπτωση το σενάριο Brexit

Η εθνική κυβέρνηση της Ισπανίας έχει καταρτίσει σχέδια για χορήγηση κατοικία σε περίπου 400,000 βρετανούς πρώην υπαλλήλους που ζουν στην Ισπανία, υπό τον όρο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχει παρόμοια βοήθεια στους ισπανούς πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο των σχεδίων έκτακτης ανάγκης που καταρτίζει η Μαδρίτη για την άμβλυνση των επιπτώσεων μιας πιθανής έλλειψης συμφωνίας Brexit. Παρουσιάστηκαν μετά από συνάντηση υπουργικού συμβουλίου των υπουργών σήμερα (1/03/19)

Οι βρετανοί πρώην υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για κάρτα αλλοδαπής πριν από τον Ιανουάριο του 2021 στα πλαίσια των σχεδίων. Θα πρέπει να αποδείξουν το καθεστώς νόμιμης παραμονής τους, με βρετανούς πολίτες που έχουν μόνιμη κατοικία να τεθούν αυτόματα στο νέο σύστημα.

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στο Αλικάντε

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στη Μάλαγα

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στο Torrevieja

Είναι ένα ETIAS το ίδιο με το A NIE αριθμός?

Και θα χρειαστώ ένα για να δουλέψω και να ζήσω στην Ισπανία;

ETIAS είναι ένα νέο σύστημα εισόδου Visa στο The EU που πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2021. Δεν είναι σαφές προς το παρόν εάν οι Βρετανοί θα χρειαστούν ETIAS για διακοπές, εργασία ή διαμονή στην Ισπανία.

Μια ETIAS δεν είναι α NIE Αριθμός, ούτε δίνει δικαίωμα στον κάτοχό του στην Ισπανική κατοικία.

Υπάρχουν πολλές χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) των οποίων οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν στη ζώνη Σένγκεν της ΕΕ χωρίς να χρειάζονται θεώρηση. Συγκεκριμένα, σήμερα υπάρχουν 61 χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, αλλά δεν διαθέτουν βίζα.

Οι πολίτες αυτών των χωρών επιτρέπεται να εισέλθουν σε χώρες της Ζώνης Σένγκεν για επαγγελματικούς ή ταξιδιωτικούς σκοπούς για διάστημα έως και 90 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτών των 90 ημερών, οι επισκέπτες αυτοί δεν επιτρέπεται να εργάζονται ή να σπουδάζουν, αλλά μπορούν να ασχολούνται με επιχειρηματικές και τουριστικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, οι πρόσφατες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια με την τρομοκρατία και την κρίση των μεταναστών έχουν ζητήσει καλύτερη διαχείριση των ατόμων που εισέρχονται στα σύνορα της ΕΕ. Η ΕΕ έχει δηλώσει διαρκώς τον στόχο της να καταστήσει τα ταξίδια στα σύνορά της ασφαλέστερη.

Για να μειωθούν οι διαδικασίες και οι χρόνοι αναμονής, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για την ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) πρότεινε μια λύση - ETIAS.
Αυτό το άρθρο θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με αυτό το νέο σύστημα και αν το δικαιούστε.

Τι είναι η ETIAS;

Η ETIAS αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Εξουσιοδότησης Ταξιδιών. Πρόκειται για ένα εντελώς ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο επιτρέπει και παρακολουθεί τους επισκέπτες από χώρες που δεν χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στη Ζώνη Σένγκεν. Κατά κάποιο τρόπο, μοιάζει με το αμερικανικό ηλεκτρονικό σύστημα αδειών ταξιδίου (ESTA), το οποίο εξυπηρετεί παρόμοιο σκοπό. Οι νομικές διαδικασίες για τη διαβίβαση του ETIAS άρχισαν το 2016 και το σύστημα αναμένεται να εφαρμοστεί έως το 2021.

Η ETIAS θα υποβληθεί σε λεπτομερή έλεγχο ασφαλείας για κάθε αιτούντα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιτραπεί η είσοδος σε οποιαδήποτε χώρα της ζώνης Σένγκεν. Δεδομένου ότι οι πολίτες των χωρών που δεν χρειάζονται θεώρηση για ταξιδιωτικούς σκοπούς μέχρι 90 ημέρες στην ΕΕ δεν χρειάζεται να περάσουν από μακρά διαδικασία υποβολής αίτησης για θεώρηση, η ETIAS θα διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν αποτελούν απειλή για την ασφάλεια.

Αυτό το σύστημα εξουσιοδότησης ταξιδιού θα συγκεντρώνει, θα παρακολουθεί και θα επικαιροποιεί τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες για να καθορίσει εάν είναι ασφαλές για αυτούς να εισέλθουν στις χώρες Σένγκεν.
Η ETIAS, πέραν του ότι χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς και τουριστικούς σκοπούς, θα επιτρέψει επίσης στους ανθρώπους να επισκέπτονται τις χώρες Σένγκεν για ιατρικούς λόγους και λόγους διαμετακόμισης.

Επιπλέον, θα είναι υποχρεωτική για όλες τις χώρες που δεν έχουν θεώρηση Σένγκεν.
Γιατί η εξουσιοδότηση του ETIAS;

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, δήλωσε τα εξής: Πρέπει να γνωρίζουμε ποιος διασχίζει τα σύνορά μας. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζουμε ποιος ταξιδεύει στην Ευρώπη πριν καν φτάσει εδώ.

Ποιες χώρες στον χώρο Σένγκεν

Ο κύριος λόγος για την έγκριση της άδειας ETIAS είναι η ασφάλεια. Με τον αυξημένο κίνδυνο των ταξιδιωτών παγκοσμίως, η ΕΕ θέλει να εξασφαλίσει ασφαλή ταξίδια στις χώρες της. Η ETIAS θα μειώσει σημαντικά τα προβλήματα ασφάλειας μέσω των συστημάτων πληροφόρησης και συλλογής δεδομένων.

Αυτό σημαίνει ότι η ETIAS θα εντοπίσει εάν ένα άτομο απειλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των χωρών Σένγκεν. Αυτό θα οδηγήσει στο πρόσωπο που είναιnieκαι να αποφευχθεί η απειλή από την παρουσία τους στα σύνορα της ΕΕ. Θα ασχοληθεί βασικά με ένα πρόβλημα πριν να είναι ακόμα εκεί

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ETIAS

Ωστόσο, εκτός από την ασφαλέστερη κυκλοφορία των ταξιδιωτών, η εξουσιοδότηση του ETIAS θα βοηθήσει επίσης τις χώρες της ΕΕ και όλους τους ταξιδιώτες με τους εξής τρόπους:

-Διαδικασίες μείωσης και χρόνοι εφαρμογής
-Ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων των χωρών της ΕΕ
-Ασίστασε στην ανίχνευση και τη μείωση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας
-Παρέχετε την παράνομη μετανάστευση
-Ενίσχυση της πολιτικής ελευθέρωσης των βίζα της ΕΕ
- Συνολικά, η εξουσιοδότηση του ETIAS θα κάνει τα ταξίδια στην ΕΕ λιγότερα από μια ταλαιπωρία - και μια πολύ ασφαλέστερη εμπειρία.

Ποιος θα χρειαστεί την ETIAS;

Όπως αναφέρθηκε, το ETIAS στοχεύει τους πολίτες των χωρών που μπορούν να εισέλθουν στη ζώνη της ΕΕ χωρίς βίζα. Ως εκ τούτου, οι ακόλουθες 61 χώρες θα πρέπει να λάβουν την εξουσιοδότηση του ETIAS:

Αλβανία, Ανδόρα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αυστραλία, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Μπρουνέι, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία
Κόστα Ρίκα, Δομινίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γεωργία, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Ονδούρα
ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Ιαπωνία, Κιριμπάτι, ΕΔΠ Μακάο *, Μακεδονία, Μαλαισία
Νήσοι Μάρσαλ, Μαυρίκιος, Μεξικό, Μικρονησία, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο
Ναϊρού, Νέας Ζηλανδίας, Νικαράγουας, Παλαού, Παναμάς, Παραγουάης, Περού, Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, Αγίας Λουκίας, Άγιος Βικέντιος, Σαμόα, Σερβία, Σεϋχέλλες, Σιγκαπούρη, Νήσοι Σολομώντα, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Ανατολικό Τιμόρ, Τόνγκα, Τρινιντάντ και Τομπάγκο , Τουβαλού
Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ουρουγουάη, Βανουάτου
Βενεζουέλα

Μέχρι την έναρξη του συστήματος έως το 2021, ενδέχεται να προστεθούν περισσότερες χώρες στον κατάλογο, αλλά αυτή τη στιγμή, όλοι οι πολίτες των προαναφερθεισών χωρών θα υποχρεωθούν να λάβουν άδεια ETIAS προτού εισέλθουν σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Πόσο κοστίζει η ETIAS;

Το ETIAS δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τα οικονομικά σας. Προβλέπεται ότι το ETIAS θα κοστίσει μόνο € 7 για κάθε εφαρμογή. Αυτό ισχύει μόνο για ενήλικες άνω των 18 ετών, καθώς οι κάτω των 18 ετών δεν θα πρέπει να καταβάλλουν τέλη. Μπορείτε να πληρώσετε τα τέλη με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, η εξουσιοδότηση του ETIAS θα ξεκινήσει την επεξεργασία.

Πόσο καιρό ισχύει η ETIAS;

Εάν εγκριθεί, η ETIAS ενδέχεται να ισχύει για 3 έτη ή έως το τέλος της ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια της αίτησης, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Είτε θα πάρετε την πρώτη περίοδο ισχύος είτε το δεύτερο εξαρτάται από την αξιολόγηση του συστήματος από τις πληροφορίες και τους κινδύνους σας.

Τι γίνεται αν η εφαρμογή ETIAS μου είναι denied?

Μέσα σε λίγα λεπτά από την υποβολή της αίτησης, θα λάβετε μια απάντηση σχετικά με την κατάσταση του ETIAS σας. Εάν εγκριθεί, συγχαρητήρια! Αν όχι, όμως, θα λάβετε το μήνυμα άρνησης. Στο μήνυμα άρνησης, θα έχετε επίσης λόγο για τον λόγο για τον οποίο το ETIAS ήταν denieρε. Μπορείτε να προσφύγετε σε αυτήν την απόφαση ή βάσει του λόγου άρνησης, μπορείτε να προσαρμόσετε την αίτησή σας και να προσπαθήσετε ξανά.

Ποια έγγραφα χρειάζομαι για την εξουσιοδότηση του ETIAS;

Το μόνο έγγραφο που θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για το ETIAS είναι το έγκυρο διαβατήριό σας. Το διαβατήριό σας ενδέχεται να υποχρεωθεί να έχει αυτές τις πληροφορίες:
Τη ψηφιακή σας φωτογραφία που δεν είναι κολλημένη στο διαβατήριο
Ένα διαβατήριο αναγνώσιμο από μηχανή - το οποίο βρίσκεται κάτω από την εικόνα διαβατηρίου και έχει δύο γραμμές αριθμών, γραμμάτων και συμβόλων
Ηλεκτρονικό τσιπ διαβατηρίου - το οποίο δεν είναι απαραίτητα υποχρεωτικό, αλλά θα ήταν ένα πλεονέκτημα. Αυτό το τσιπ μπορεί να βρεθεί στο εξώφυλλο του διαβατηρίου σας στο κάτω μέρος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ Α NIE ΑΡΙΘΜΌΣ

Μπορώ να εισέλθω σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ με την άδεια ETIAS;

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά την εξουσιοδότηση του ETIAS, πρέπει πρώτα να περάσετε από την πρώτη χώρα που δηλώσατε στην αίτησή σας. Εάν σχεδιάζετε να περάσετε από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Αυστρία και δηλώσατε στην αίτησή σας ότι η πρώτη χώρα που θα επισκεφθείτε είναι η Γερμανία, πρέπει να την περάσετε πριν επισκεφθείτε το Βέλγιο και την Αυστρία. Αφού εισέλθετε στην πρώτη χώρα σας, μπορείτε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε άλλη χώρα στη Ζώνη Σένγκεν για 90 ημέρες.

Ωστόσο, μόνο επειδή έχετε την ETIAS δεν σας εγγυάται απαραίτητα την είσοδο στις χώρες της ΕΕ. Αυτό βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των συνοριακών αρχών.
Υπάρχουν χώρες της ΕΕ που δεν ανήκουν στη Ζώνη Σένγκεν και δεν μπορείτε να τις εισάγετε με την εξουσιοδότηση του ETIAS.

Πώς ελέγχει το ETIAS τις πληροφορίες μου;

Το ETIAS θα συνδεθεί σε πολλές βάσεις δεδομένων που μπορούν να επαληθεύσουν τις πληροφορίες σας μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό για όλους τους αιτούντες να δώσουν τίμια απαντήσεις και να μην προσπαθήσουν να δώσουν ψευδή στοιχεία. Εάν είστε πιασμένοι δίνοντας δόλιες πληροφορίες στο σύστημα ETIAS, θα είστεnieε την άδεια. Επιπλέον, εάν εγκριθεί το ETIAS, αλλά αργότερα εντοπιστεί με εσφαλμένες ή εσφαλμένες πληροφορίες, η ETIAS θα ανακληθεί.

Πόσο καιρό μπορώ να συμπληρώσω την εφαρμογή ETIAS;

Όπως αναφέρθηκε, η εφαρμογή ETIAS αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 λεπτά για να γεμίσει. Μετά από 10 λεπτά, θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι η σύνοδος σας έχει λήξει και μπορεί να σας ζητηθεί να ξεκινήσετε από την αρχή. Για να αποφύγετε αυτό, προσπαθήστε να περάσετε προσεκτικά την εφαρμογή και να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σας.

Τι γίνεται αν δεν είμαι επιλέξιμος για την ETIAS;

Όλοι οι πολίτες των χωρών στον παραπάνω πίνακα (οι χώρες που μπορούν να εισέλθουν στην ΕΕ χωρίς θεωρήσεις) είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση για την ETIAS. Εάν δεν δικαιούστε αυτή την άδεια ταξιδίου, αυτό σημαίνει ότι δεν είστε πολίτης αυτών των χωρών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσετε μια θεώρηση Σένγκεν για να εισέλθετε στις χώρες της ΕΕ.

Χρειάζομαι ETIAS εάν έχω θεώρηση Σένγκεν;

Όχι, αν έχετε θεώρηση Σένγκεν, τότε δεν θα χρειαστείτε άδεια ETIAS. Μπορείτε να παρουσιάσετε τη θεώρησή σας στις αρχές των συνόρων κατά την είσοδό σας στις χώρες της ζώνης Σένγκεν. Όταν λήξει η θεώρησή σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ETIAS εάν είστε επιλέξιμοι.

Θα απαιτηθεί από τους Βρετανούς πολίτες να έχουν την άδεια ETIAS;

Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διέρχεται τις διαδικασίες Brexit, δεν είναι ακόμη σαφές ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις για τους Βρετανούς που επιθυμούν να εισέλθουν στην ΕΕ. Ωστόσο, οι Βρετανοί είναι πολύ πιθανό να εμπίπτουν στο πρόγραμμα ETIAS.
Καθώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο από την ΕΕ, η κατάσταση θα διευκρινιστεί και οι Βρετανοί πολίτες θα καταλάβουν εάν πρέπει να λάβουν το ETIAS ή όχι.

Πόσες φορές μπορώ να εισέλθω στην ΕΕ με ETIAS;

Μπορείτε να εισέλθετε στα κράτη-μέλη Σένγκεν όσες φορές θέλετε, όσο ισχύει η ETIAS και δεν έχετε παραμείνει πάνω από 90 ημέρες σε περίοδο 180 ημερών.

Είναι το ίδιο το ESTA και το ETIAS; Ποιες είναι οι διαφορές τους;

Το ESTA είναι το αμερικανικό ισοδύναμο της ETIAS της ΕΕ. Ενώ το ETIAS αντιπροσωπεύει την ευρωπαϊκή ταξιδιωτική πληροφορία και εξουσιοδότηση, το ESTA σημαίνει Ηλεκτρονικό Σύστημα Εξουσιοδότησης Ταξιδιού.

Δεν θα μπορείτε να εισέλθετε στις ΗΠΑ με ETIAS, ακριβώς όπως και ο κάτοχος ESTA δεν επιτρέπεται να εισέλθει στην ΕΕ χωρίς να έχει ETIAS ή Visa Σένγκεν. Οι πολίτες των ΗΠΑ, στους οποίους επιτρέπεται να εισέλθουν στην Ευρώπη χωρίς θεώρηση εισόδου, μετά το 2021 θα πρέπει να αποκτήσουν ETIAS πριν από το ταξίδι τους στη Ζώνη Σένγκεν.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ θεώρησης Σένγκεν και άδειας ταξιδίου της ETIAS;

Η θεώρηση Σένγκεν είναι αυτοκόλλητο που έχει τοποθετηθεί στο διαβατήριό σας, το οποίο καθορίζει το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται να παραμείνει στη Ζώνη Σένγκεν, ενώ μια άδεια ταξιδίου είναι μια ηλεκτρονική άδεια που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. Ενώ θα πρέπει να ακολουθήσετε μια εβδομάδα μακρά διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση πολλών εγγράφων και τη συμμετοχή σε μια συνέντευξη, θα είστε σε θέση να ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής αίτησης για μια ETIAS μέσα σε λίγα λεπτά.

Χρειάζομαι επίσης μια ETIAS εάν έχω θεώρηση Σένγκεν;

Εάν έχετε θεώρηση Σένγκεν, αυτό σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνετε στον κατάλογο των χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Επομένως, δεν θα χρειαστείτε άδεια ETIAS. Μπορείτε να παρουσιάσετε τη θεώρησή σας στις αρχές των συνόρων κατά την είσοδό σας στις χώρες της ζώνης Σένγκεν. Όταν λήξει η θεώρησή σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ETIAS εάν είστε επιλέξιμοι.

ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ETIAS

Χρειάζομαι θεώρηση ETIAS εάν έχω ήδη μια μακροπρόθεσμη θεώρηση από ένα από τα κράτη μέλη;

Δεδομένου ότι μια μακροπρόθεσμη θεώρηση που έχει εκδοθεί από ένα από τα κράτη μέλη σας δίνει το δικαίωμα να μετακινηθείτε σε ολόκληρο το Σένγκεν, δεν θα χρειαστεί να αποκτήσετε άδεια ταξιδιού για όσο διάστημα έχετε τη θεώρηση. Ένα ITIAS δεν είναι το ίδιο με το Εφαρμόστε την Καθορισμένη κατάσταση ΕΕ.

Τα βρέφη και τα παιδιά χρειάζονται το ETIAS;

Κάθε ταξιδιώτης, ακόμη και βρέφη και ηλικιωμένοι, θα πρέπει να υποβάλει άδεια ταξιδιού κατά την άφιξή τους στο Σένγκεν για να μπορέσουν να εισέλθουν. Ωστόσο, τα άτομα κάτω των 18 ετών απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους.

Μπορεί να ανακληθεί μια άδεια ταξιδίου;

Ναι, μια άδεια ταξιδίου μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί εάν δεν ισχύουν πλέον οι προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας ταξιδίου ή εάν διαπιστωθεί ότι ο κάτοχος της άδειας ταξιδίου παραβίασε κάποιον από τους κανόνες του ETIAS.

Ποια είναι η λίστα παρακολούθησης της ETIAS;

Αυτός είναι ένας κατάλογος που αποτελείται από δεδομένα σχετικά με άτομα που υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν διαπράξει ή έχουν εμπλακεί σε ποινικό αδίκημα (όπως τρομοκρατία). Ο κατάλογος παρακολούθησης της ETIAS θα καταρτιστεί βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ.

Πότε θα εφαρμοστεί το ETIAS;

Πιστεύεται ότι η ETIAS θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2021.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερα NIE Αριθμητικές πληροφορίες

Επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ

Γιατί είναι α NIE Ο αριθμός είναι σημαντικός;

 

Εάν σκέφτεστε να μετακομίσετε στην Ισπανία, πιθανότατα η κύρια προτεραιότητά σας θα είναι να βρείτε το σπίτι των ονείρων σας, ίσως μια βίλα με πισίνα ή να εξασφαλίσετε μια νέα εργασία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε στα πρώτα στάδια τη σημασία του Αποκτήστε το δικό σας NIE αριθμός και όλους τους λόγους για τους οποίους ίσως σας ζητηθεί να το παρουσιάσετε.

Γιατί χρειάζομαι ένα NIE Αριθμός?

Ο κύριος λόγος που οι άνθρωποι βρίσκουν από την ανάγνωση των ατελείωτων ιστολογίων, ιστοτόπων και φόρουμ είναι ότι απαιτείται για την αγορά, πώληση και εκμίσθωση ακινήτων. Ανεξάρτητα από το αν σκοπεύετε να ζήσετε μόνιμα στην Ισπανία, να νοικιάσετε για σύντομο χρονικό διάστημα ή να αγοράσετε μόνο μια εξοχική κατοικία, πρέπει πρώτα να NIE αριθμός. Συνήθως βοηθάει να γνωρίζουμε ότι όπου και να πληρώνονται οι φόροι - απαιτείται!

Δεν έχει σημασία αν έρχεστε στην Ισπανία για να σπουδάσετε, να τοποθετήσετε εργασία, να ξεκινήσετε από μια νέα εργασία ή σχεδιάζετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση πρέπει να NIE αριθμό.

Μόλις ζούμε εδώ στην Ισπανία, θα διαπιστώσετε ότι η λίστα των πραγμάτων που θα τακτοποιήσετε δεν ξετυλίγεται στην αρχή.

Ο καθένας χρειάζεται ένα τραπεζικό λογαριασμό οπότε ένα από τα πρώτα μέρη που πρέπει να επισκεφθείτε είναι η Τράπεζα. Ποια τράπεζα που επιλέγετε είναι πιθανό να ζητήσει ένα αντίγραφο της δικής σας nie πιστοποιητικό κατά το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για εσάς, δημιουργώντας ένα Υποθήκη Προσφορά ή έγκριση της αίτησής σας για Δάνειο.

Όλες οι συμφωνίες δανείων και υποθηκών πρέπει να συντάσσονται και να υπογράφονται με την παρουσία συμβολαιογράφου. Είναι εδώ στο συμβολαιογράφο ότι ο Νοταίος θα ζητήσει να δει και εσένα NIE Πιστοποιητικό!

Ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να έχετε στην κορυφή της λίστας σας όταν μετακομίζετε στην Ισπανία είναι Αγοράζοντας ένα αυτοκίνητο. Όταν αγοράζετε ένα καινούργιο ή μεταχειρισμένο όχημα, το γκαράζ θα σας χρειαστεί nie για να νομιμοποιήσετε την τεκμηρίωση του αυτοκινήτου σας και να μεταφέρετε την ιδιοκτησία στο όνομά σας. Εάν αγοράζετε ιδιωτικά, συμφωνείται συνήθως μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή ως προς το ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη μεταβίβαση της κυριότητας, είτε ο nie πιστοποιητικό είναι ένα από τα έγγραφα που θα απαιτήσει η υπηρεσία Tráfico για να ολοκληρώσει αυτό το αίτημα.

Εν τω μεταξύ, η οργάνωση της Ασφάλισης Αυτοκινήτων (και ασφαλώς και η Ασφάλιση Ασφάλισης Νοικοκυριών) θα αποτελέσει προτεραιότητα και πάλι, και πάλι NIE αριθμός κοντά στο χέρι.

Μόλις εγκατασταθείτε στη νέα κατοικία των ονείρων σας, θα θελήσετε να εγκαταστήσετε τα οικιακά βοηθητικά προγράμματα. Όλοι χρειαζόμαστε Ηλεκτρισμό, Νερό, Τηλέφωνα και Internet.

Κάθε πάροχος θα χρειαστεί σας NIE Αριθμός για τη σύναψη νέας σύμβασης προμήθειας. Όταν παίρνετε ένα κινητό τηλέφωνο είτε με σύμβαση είτε με πληρωμή όπως πηγαίνετε - και σας επιτρέπει να είμαστε ειλικρινείς. όμως κατάφερε χωρίς ένα; - Θα χρειαστεί να δείξετε το δικό σας NIE Πιστοποιητικό στο θέμα της διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση, είναι επίσης πολύ συνηθισμένο να ζητάτε επίσης το Padrón σας. Για να υποβάλετε αίτηση για Padron θα χρειαστείτε επίσης σας NIE.

Άλλοι λόγοι για την ανάγκη ενός NIE είναι: Κληρονομία, Για να γίνει a Πρόσωπο στην Ισπανία, Να εγγραφείτε στους γιατρούς. Τα παιδιά μπορούν να ζητηθούν για αυτό κατά την εγγραφή στο τοπικό σχολείο τους.

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στην Ισπανία

NIE Αριθμός γραφεία έκλεισε στις εθνικές και τοπικές διακοπές 2019 Ισπανία.

Εάν αρχίζετε να σχεδιάζετε ημερομηνίες για να έρθετε στην Ισπανία για να λάβετε το δικό σας NIE αριθμός σε 2019 (η οποία θα απαιτούσε την υποβολή αίτησης για το δικό σας NIE αριθ. / Πιστοποιητικό στο Εθνικό Αστυνομικό Τμήμα / Comisaria de Policia ή στο Γραφείο Αλλοδαπών / Oficina de Extranjeria) πρέπει να θυμόμαστε ότι Η Ισπανία έχει πάνω από τον μέσο όρο και των δύο Εθνικές και Τοπικές Διακοπές.

Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων οι αστυνομικοί σταθμοί θα κλείσουν και δεν θα μπορέσετε να το αποκτήσετε NIE Αριθμός.

Οι εθνικές αργίες της Ισπανίας γιορτάζονται την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από το αν πέφτουν σε ένα σαββατοκύριακο ή μια εβδομάδα εβδομάδας όταν ολόκληρη η Ισπανία θα είναι σε διακοπές σε αντίθεση με τις περιφερειακές αργίες, όταν θα είναι μόνο η συγκεκριμένη επαρχία.

Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη αυτές τις ημερομηνίες, επειδή τα περισσότερα κυβερνητικά γραφεία και μερικά αστυνομικά τμήματα που είναι υπεύθυνα για την έκδοση του NIE αριθμοί / Certificados θα κλείσουν. Μπορούν επίσης να κλείσουν για αυτό που οι Ισπανοί αποκαλούν "Puente"Ημέρες ή, όπως θα λέγαμε, ημέρα γεφύρωσης.

Αυτό συμβαίνει όταν οι διακοπές έρχονται για παράδειγμα την Τρίτη ή την Πέμπτη και η Δευτέρα ή Παρασκευή στη συνέχεια παίρνει και διακοπές, δίνοντας ένα ωραίο μακρύ Σαββατοκύριακο! Μόνο στην Ισπανία!

Εκτός από τους Αστυνομικούς Σταθμούς και τις δημοτικές αίθουσες, καταστήματα, τράπεζες και πολλές άλλες επιχειρήσεις θα κλείσουν για τις Εθνικές Διακοπές. Τα περισσότερα εστιατόρια και μπαρ θα παραμείνουν ανοιχτά.

Ελέγξτε τη λίστα των Εθνικών Διακοπών παρακάτω πριν από την κράτησή σας NIE Αριθμός ραντεβού για αποφυγή απογοήτευσης.

1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά (Εθνική)


6 Jan Epiphany (Εθνική εκτός από τη Χώρα των Βάσκων και τη La Rioja)


7 Jan Epiphany (Διακοπές Ανδαλουσία, Αραγονία, Κανάριοι Νήσοι, Καστίλη και
Leon, Ceuta, Extremadura, Madrid, Melilla & Navarre)


28 Φεβρουαρίου Περιφερειακή αργία Ανδαλουσίας


Περιφερειακές διακοπές στις 1 Μαρ Βαλεαρίδες Νήσους


19 Μαρ St Joseph's Day Basque Country, (Καστίλλη-Λα Μάντσα, Μούρθια, Ναβάρρα)


18 Απριλίου Maundy Πέμπτη (Εθνική εκτός από την Κανταβρία, την Καταλονία και τη Βαλένθια)


19 Απριλίου Μεγάλη Παρασκευή (Εθνική)


22 Απριλίου Δευτέρα του Πάσχα (Βαλεαρίδες Νήσοι, Χώρα των Βάσκων, Καστίλλη-Λα Μάντσα,
Καταλονία, Λα Ριόχα, Ναβάρρα και Βαλένθια)


23 Απριλίου Περιφερειακές διακοπές Αραγονίας


23 Απριλίου Castile and León Regional Holiday


1η Μαΐου Εργατική Ημέρα (Εθνική)


2 Μαΐου Μαδρίτη Περιφερειακές διακοπές


15 Μαΐου San Isidro (Μαδρίτη)


17 Μαΐου Ημέρα της Γαλικίας Λογοτεχνίας


Περιφερειακές διακοπές στις 30 Μαΐου των Καναρίων Νήσων


31 Μαΐου Περιφερειακές διακοπές στην Καστίλλη-Λα Μάντσα


9 Ιουν Μούρθια (Περιφερειακές διακοπές)


10 Ιουνίου La Rioja (Περιφερειακές διακοπές)


13 Ιουν Σαν Αντόνιο


20 Ιουνίου Corpus Christi, (Καστίλλη-Λα Μάντσα)


24 Ιουνίου St John's Day (Καταλονία & Βαλένθια)


25 Ιουλίου Εθνική Ημέρα της Γαλικίας (Γαλικία)


25 Ιουλίου Saint James 'Day (Χώρα των Βάσκων)


28 Ιουλίου Ημέρα των Ιδρυμάτων (Κανταβρία)


5 Αυγούστου Η Παναγία της Αφρικής (Θέουτα)


12 Αυγούστου Eid al-Adha (Θέουτα & Μελίλια)


15 Αυγούστου Κοίμηση της Θεοτόκου (Εθνική)


2 Σεπ Ημέρα της Θέουτα Θέουτα


8 Σεπτεμβρίου Περιφερειακές διακοπές (Αστούριας)


8 Σεπ Εστρεμαδούρα Περιφερειακές Διακοπές (Εξτρεμαδούρα)


8 Σεπ Η Παναγία των Νίκων


9 Σεπ Διακοπές Η Παναγία των Νίκων (Μελίλα)


9 Σεπ Εστρεμαδούρα Περιφερειακές Διακοπές (Εξτρεμαδούρα)


11 Σεπτεμβρίου Εθνική Ημέρα της Καταλονίας (Καταλονία)


15 Σεπ Κανταβρία Περιφερειακές Διακοπές (Κανταβρία)


17 Σεπ Ημέρα της Μελίλια (Μελίλια)


9 Οκτωβρίου Περιφέρεια Βαλένθια (Βαλένθια)


12 Οκτωβρίου Fiesta Nacional de España (National)


1 Νοεμβρίου All Saints 'Day (Εθνική)


9 Νοεμβρίου Virgin of Almudena (Μαδρίτη)


3 Δεκεμβρίου San Francisco Javier (Ναβάρρα)


6 Δεκεμβρίου Ημέρα του Συντάγματος (Εθνική)


8 Δεκ Εθνικής Σύλληψης (εκτός από Χώρα των Βάσκων, Κανάριοι Νήσοι, Καταλονία, Θέουτα και Ναβάρρα)


9 Δεκεμβρίου Διακοπές Άψογη Σύλληψη


25 Δεκεμβρίου Εθνική Ημέρα των Χριστουγέννων (εκτός της Μούρθια)


26 Δεκεμβρίου Ημέρα του Αγίου Στεφάνου (Καταλονία)


Παρακαλώ σημειώστε: Τοπικό σας NIE Αριθμός γραφείου θα κλείσει στις Εθνικές και Τοπικές Διακοπές, επομένως παρακαλούμε να σχεδιάσετε τα ταξίδια σας γύρω από αυτές τις ημερομηνίες.

 

Κοινός NIE Αριθμητικές ερωτήσεις:

Πώς να πάρετε ένα NIE αριθμός

NIE Αριθμοί και Πτώση

Οι διαφορές μεταξύ α NIE, TIE, NIF, DNI στην Ισπανία

Πώς να γίνετε Autonomo στην Ισπανία

Χρειάζομαι ένα NIE Αριθμός για να πάρετε μια υποθήκη στην Ισπανία;

Σκέφτεστε να αγοράσετε ένα ακίνητο στην Ισπανία; Ίσως μια βίλα με τη δική της εξωτερική πισίνα, ή ένα κεντρικό διαμέρισμα σε ένα πολυώροφο κτίριο; από πού πρέπει να ξεκινήσεις; Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστείτε είναι ένα ισπανικά NIE αριθμός. Εδώ στη ΜΟΥ NIE αριθμός Ισπανία κάνοντας σας έχετε το δικό σας NIE Ο αριθμός στον τόπο που μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την υποθήκη σας είναι η πρώτη μας δουλειά.

Συμπληρώνοντας μας ένα απλό NIE Φόρμα αίτησης αριθμού στα Αγγλικά, μπορούμε να σας κάνουμε κράτηση στο αστυνομικό τμήμα της Ισπανίας και να ετοιμάσετε όλες τις σχετικές γραφικές εργασίες που μπορείτε να πάρετε.

Η αγορά ενός σπιτιού είναι ένα τεράστιο βήμα ώστε ο κατάλληλος προγραμματισμός από νωρίς να σας βοηθήσει να λάβετε τις καλύτερες αποφάσεις στο μέλλον, καθώς και να σας δώσουμε μια ιδέα για το τι έχετε στη διάθεσή σας για να περάσετε στο νέο όνειρο σας στον ήλιο.

Η απόκτηση υποθήκης στην Ισπανία δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη και η διευθέτηση αυτή από νωρίς μπορεί να σας εξοικονομήσει κάποιες παρενοχλήσεις και απογοήτευση αργότερα, όταν βρεθείτε στην ιδιοκτησία των ονείρων σας.

 

Τα επιτόκια στην Ισπανία παραμένουν αρκετά χαμηλά και υπάρχουν πολλά διαφορετικά πακέτα διαθέσιμα. Συνήθως τα ενυπόθηκα δάνεια στην Ισπανία είναι τακτοποιημένα από μεσίτες υποθηκών ή δανειστές και οι διάφοροι διαθέσιμοι τύποι περιλαμβάνουν αποπληρωμή, μόνο τόκο, χαμηλή εκκίνηση και κατασκευή / αυτοκατασκευή για να αναφέρουμε λίγα.

Τώρα λοιπόν έχετε αποφασίσει ότι θα πάρετε μια υποθήκη στην Ισπανία, τι άλλο;
Σε αυτό το στάδιο είναι καλή ιδέα να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στη σειρά. Ένα από τα πρώτα πράγματα που εσείς και οποιοσδήποτε άλλος κόμβος που θα ονομάσετε για υποθήκες ή πράξεις ιδιοκτησίας (escritura) θα σας ζητηθεί είναι Αριθμητικά στοιχεία για την εξαγωγή (NIE Αριθμός). Αυτό είναι βασικά ο αναγνωριστικός σας αριθμός και θα το χρειαστείτε όταν λαμβάνετε υποθήκη στην Ισπανία, καθώς η υποθήκη σας δεν μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία χωρίς αυτό.

Θα οργανώσετε πιθανώς το δικό σας τραπεζικό λογαριασμό αυτή τη στιγμή και θα χρειαστεί σας NIE αριθμό για αυτό επίσης. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο πληρώστε το NIE Αριθμός φόρου στην τράπεζα.

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός για ένα Morgage στην Ισπανία

Πώς να πάρετε μια υποθήκη στην Ισπανία

Όταν παίρνετε την υποθήκη σας στην Ισπανία συνήθως θα σας ζητηθεί τουλάχιστον να δώσετε τις τελευταίες τρεις μισθολογικές απολαβές σας, την τελευταία σας επιστροφή φόρου εισοδήματος, λεπτομέρειες για οποιαδήποτε άλλα δάνεια / υποθήκες, τη σύμβασή σας με τον πωλητή και την απόδειξη ότι ο φόρος ακίνητης περιουσίας είναι ενημερωμένος και ο Γράφοντας. Αυτό που σας ζητείται μπορεί να ποικίλει από την τράπεζα σε τράπεζα και μπορεί επίσης να σας ζητηθεί η σύμβαση εργασίας ή τα αρχεία των περιουσιακών στοιχείων σας. Οι αυτοαπασχολούμενες αιτήσεις απαιτούν επιπλέον τεκμηρίωση και ο μεμονωμένος μεσίτης σας θα σας συμβουλεύσει καλύτερα για το τι απαιτείται για κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Κάντε κλικ εδώ για να χρησιμοποιήσετε τον Αριθμομηχανή Δωρεάν Υποθήκη

Ο δανειστής σας θα χρειαστεί μια αποτίμηση της περιουσίας που επιλέξατε καθώς αυτό θα τους βοηθήσει στην εκτίμηση του ποσού του δανείου και του όρου. Οι όροι μπορεί να κυμαίνονται από δέκα έως είκοσι πέντε χρόνια. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όλες τις αμοιβές που μπορεί να υποβάλετε κατά την παραλαβή της υποθήκης σας στην Ισπανία, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής αποτίμησης, των τελών διακανονισμού υποθηκών και της ασφάλισης υποθηκών, των συμβολαιογράφων, των αμοιβών μεταφραστών, των φόρων υποθηκών και των τελών του κτηματολογίου. Δεν θέλετε αργότερα να υπάρξουν απροσδόκητα σοκ.

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε ένα ισπανικό απόσπασμα υποθηκών

Όταν έχετε συμφωνήσει με τους όρους υποθήκης σας με την τράπεζά σας και προχωράτε με την αγορά σας, τότε θα επισκεφθείτε τον συμβολαιογράφο για να υπογράψετε τη συμφωνία υποθηκών σας και τη συμφωνία αγοράς σας. Αυτό μπορεί να είναι μια νέα εμπειρία!
Τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απολαύσετε το νέο σπίτι σας στην Ισπανία!

Αν χρειάζεστε βοήθεια για την απόκτηση του σας NIE αριθμός Fast, προκειμένου να επιταχυνθεί η λήψη της υποθήκης σας στην Ισπανία τότε παρακαλώ επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως για δωρεάν συμβουλές.

Άλλα κοινά NIE Αριθμητικές ερωτήσεις

Χρειάζομαι ένα Padron για να πάρω ένα NIE Αριθμός?

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στην Τενερίφη

Μπορώ να πάρω ένα NIE Αριθμός χωρίς ραντεβού;

Πάρε τη δικιά σου NIE Αριθμητικά έντυπα στην αγγλική γλώσσα

Τι είναι το Padron και χρειάζομαι ένα για να πάρω ένα NIE Αριθμός?

Απάντηση με απλά λόγια: Το Padron, γνωστό στην Ισπανία ως εγγραφή είναι παρόμοιο με τον εκλογικό κατάλογο των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιτρέπει στο τοπικό δημαρχείο να παρακολουθεί πόσα άτομα ζουν σε κάθε πόλη και επηρεάζει άμεσα τη χρηματοδότηση που λαμβάνει η πόλη από την κυβέρνηση.
Η βρετανική πρεσβεία γνωρίζει ότι είναι υποχρεωτικό από την ισπανική νομοθεσία να εγγραφεί στο padrón στο Δημαρχείο όπου κατοικείτε.

Καταχωρίζοντας στο τοπικό δημαρχείο, γνωστό και ως "Ayuntamiento"Στα ισπανικά ωφελεί την πόλη σας επειδή η τοπική σας κυβέρνηση λαμβάνει χρηματοδότηση ανάλογα με το πόσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Padrón. Το Padrón είναι ένας καλός τρόπος για το Δημαρχείο να γνωρίζει πόσοι άνθρωποι ζουν στην περιοχή. Κάποιες δημοτικές αίθουσες μπορεί επίσης να σας ζητήσουν να συμπληρώσετε μια μορφή απογραφής που σας επιτρέπει να ψηφίσετε στις τοπικές εκλογές.

Στο Padrón θα είναι όλα τα ονόματα των ανθρώπων που ζουν στη διεύθυνση. Μπορείτε ακόμα να βρίσκεστε στο Padrón για μια συγκεκριμένη διεύθυνση, ακόμη και αν το όνομά σας δεν είναι στο escritura (τίτλος ιδιοκτησίας) ή στη συμφωνία ενοικίασης.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για πιστοποίηση, να καταχωρήσετε το παιδί σας στο σχολείο, να εγγραφείτε στο ιατρείο σας, να μεταφέρετε ένα εισαγόμενο όχημα σε ισπανικά πιάτα ή να αγοράσετε ένα ισπανικό αυτοκίνητο, τότε πιθανόν να χρειαστείτε ένα padrón.

Πώς μπορώ να πάρω ένα Padrón;

Πρώτα απ 'όλα θα χρειαστεί να επισκεφτείτε το τοπικό Δημαρχείο (Ayuntamiento). Πρέπει να πάρετε μαζί σας το έγκυρο και έγκυρο διαβατήριό σας, ένα πρόσφατο νομοσχέδιο χρησιμότητας, ένα αντίγραφο της υπηρεσίας σας και του σας NIE αριθμός (Numero de identidad de Extranjero). Εάν δεν έχετε ήδη NIE τον αριθμό MY NIE μπορεί να το κανονίσει για εσάς. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με NIE Αριθμοί στην Ισπανία

Σε ορισμένα Δημαρχεία χρεώνουν τώρα ένα τέλος για την επεξεργασία του Padrón σας. Δεν θα έχει σημασία αν σας NIE ο αριθμός δείχνει διαφορετική διεύθυνση, ωστόσο η σύμβαση escritura / ενοικίαση πρέπει να είναι η σωστή σας διεύθυνση.

Θα λάβετε ένα πιστοποιητικό με τα στοιχεία της ιδιοκτησίας σας, καθώς και τα ονόματα όλων εκείνων που κατοικούν εκεί. Αυτή είναι μια γρήγορη διαδικασία και θα σας δοθεί το πιστοποιητικό για να πάρετε σπίτι μαζί σας.

Χρειάζεται να ανανεώσω το Padrón μου;

Μπορεί να σας ζητηθεί να ενημερωθείτε για μια ενημερωμένη έκδοση που να έχει χρονολογηθεί από τους τρεις τελευταίους μήνες, από ορισμένες υπηρεσίες ή αρχές, π.χ. το ιατρικό κέντρο, το Trafico, τις κοινωνικές υπηρεσίες και αν είστε τότε απλά μια περίπτωση να ζητήσετε από το Δημαρχείο σας να ανατυπώσει εκ νέου padrón.
Ορισμένες τοπικές αρχές ελέγχουν επί του παρόντος την ακρίβεια των μητρώων padrón τους, ώστε να σας δοθεί επιστολή με την οποία μπορείτε να μάθετε αν επιθυμείτε να παραμείνετε στην πίστα. Εάν δεν απαντήσετε σε αυτό, μπορεί να βρεθείτε να αφαιρεθεί από το padrón.

Πρέπει να πάρετε ένα NIE Αριθμός? Εδώ στη ΜΟΥ NIE Αριθμός Ισπανία παίρνει σας NIE Ο γρήγορος αριθμός είναι η δουλειά μας! Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Άλλα κοινά NIE Αριθμός Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να πληρώσω NIE Αριθμός φόρου στην τράπεζα;

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στην Τενερίφη

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στη Μαρμπέλα

Χάσατε NIE Αριθμοί

Πώς να πάρετε ένα NIE Αριθμός στο Μπενιντόρμ

NIE Αριθμητικές πληροφορίες